2019:20/Handbok för tillämpning av ss-en 14181, utgåva 3 – Kvalitetssäkring av luftemissionsmätningar

  • Författare: Magnus Andreas Holmgren, RISE Research Institutes of Sweden AB
  • Pris: 300

Denna handbok avser att ge vägledning för det praktiska arbetet med kvalitetssäkring av mätresultaten från automatiska mätsystem för rökgas. För ändamålet finns Europastandarden SS-EN 14181:2014 Utsläpp och utomhusluft – Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem och följdstandarderna SS-EN 13284-2:2017 som avser automatisk stoftmätning och SS-EN ISO 16911-2:2013 som avser automatisk rökgasflödesmätning. Standarderna har emellertid begränsningar och omfattar enbart provtagning och analysinstrument medan lagstiftningen fordrar att mätresultaten som redovisas är kvalitetssäkrade.

Handboken avser mätning av utsläpp till luft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt över 50 MW (SFS 2013:252) och från anläggningar som förbränner avfall (SFS 2013:253). Handboken behandlar även bestämning av massutsläpp av koldioxid för systemet med handel med utsläppsrätter (ETS). Handboken ger också förslag till hur mätsystem för kväveoxider (NOx) ska kunna uppfylla kraven enligt nämnda förordningar och samtidigt uppfylla kraven i NFS 2016:13. Övrig rapportering av utsläpp till luft behandlas även, såsom den årliga emissionsdeklarationen samt kontroll av efterlevnad av begränsningsvärden i villkor i tillståndsbeslut eller i BAT-slutsatser.

Kalibrering av hela mätsystemet (EMS) utförd enligt handboken omfattar hela kedjan från mätplanet i rökgaskanalen till det redovisade mätresultatet enligt utskriften från miljödatorn. Det är ett förfarande som är harmoniserat med kraven för jämförande mätning för NOx-avgiften.

Denna handbok är i första hand avsedd för AMS-ansvarig (AA) och de provningslaboratorier (PL) som anlitas för att utföra de parallellmätningar som krävs.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Denna handbok avser att ge vägledning för det praktiska arbetet med kvalitetssäkring av mätresultaten från automatiska mätsystem för rökgas. För ändamålet finns Europastandarden SS-EN 14181:2014 Utsläpp och utomhusluft – Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem och följdstandarderna SS-EN 13284-2:2017 som avser automatisk stoftmätning och SS-EN ISO 16911-2:2013 som avser automatisk rökgasflödesmätning. Standarderna har emellertid begränsningar och omfattar enbart provtagning och analysinstrument medan lagstiftningen fordrar att mätresultaten som redovisas är kvalitetssäkrade.

Handboken avser mätning av utsläpp till luft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt över 50 MW (SFS 2013:252) och från anläggningar som förbränner avfall (SFS 2013:253). Handboken behandlar även bestämning av massutsläpp av koldioxid för systemet med handel med utsläppsrätter (ETS). Handboken ger också förslag till hur mätsystem för kväveoxider (NOx) ska kunna uppfylla kraven enligt nämnda förordningar och samtidigt uppfylla kraven i NFS 2016:13. Övrig rapportering av utsläpp till luft behandlas även, såsom den årliga emissionsdeklarationen samt kontroll av efterlevnad av begränsningsvärden i villkor i tillståndsbeslut eller i BAT-slutsatser.

Kalibrering av hela mätsystemet (EMS) utförd enligt handboken omfattar hela kedjan från mätplanet i rökgaskanalen till det redovisade mätresultatet enligt utskriften från miljödatorn. Det är ett förfarande som är harmoniserat med kraven för jämförande mätning för NOx-avgiften.

Denna handbok är i första hand avsedd för AMS-ansvarig (AA) och de provningslaboratorier (PL) som anlitas för att utföra de parallellmätningar som krävs.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-09-14