2023:01/Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner, uppdaterad 2022

  • Författare: David Althoff Palm, Kelly Brandt och Yevgeniya Arushanyan, samtliga från Ramboll Sverige
  • Antal sidor: 44
  • Pris: 300

Denna rapport är en uppdaterad version av den tidigare rapporten 2019:19 Klimatpåverkan
från olika avfallsfraktioner och beskriver livscykelbaserad klimatpåverkan från produktion (uppströms) och avfallshantering (nedströms) samt klimatpåverkan till följd av avfallsförebyggande av olika avfallsfraktioner.

Rapporten täcker 27 avfallsfraktioner med de vanligast förekommande avfallshanteringsvägarna för dessa fraktioner. Uppdateringen inkluderar en förtydligad metodik med beräkning av förebyggande av avfall ur ett konsekvensbaserat perspektiv, men med data utifrån ett bokföringsperspektiv för att bättre överensstämma med andra gjorda studier. Uppdateringen inkluderar även en mer transparent beräkningsredovisning och möjlighet för kommuner att själv ange avfallsmängder och ändranyckelantaganden i en bilaga i Excel-format.

I rapporten presenteras klimatpåverkan i kg koldioxidekvivalenter (CO2e) per kg avfall för produktion, avfallshantering och förebyggande av avfall. Ett positivt värde indikerar ett utsläpp och ett negativt värde en besparing. Resultaten presenteras i tabellen nedan med antaganden valda för att representera ett så verkligt scenario som möjligt. Ett exempel på detta är att plastförpackningar som sorterats för återvinning beräknats som 34 % faktisk återvinning och 66 % energiåtervinning utifrån senast publicerad statistik.

Förebyggande av elavfall ger störst nytta per kg avfall även om det är en avfallsfraktion med väldigt stora skillnader mellan produkter inom fraktionen. En mobiltelefon har väsentligt högre klimatpåverkan per kg produkt vid tillverkning än en belysningsarmatur vilket gör att dessa värden ska användas med försiktighet.

Andra fraktioner med stor nytta vid förebyggande av avfall är textil, plastförpackningar och plastprodukter. För textil är det framför allt den minskade produktionen som bidrar till klimatnytta medan plast ger klimatnytta både till följd av den minskade produktionen och den minskade avfallshanteringen.

Resultaten i rapporten ska användas som indikativa och inte absoluta sanningar, då avfallsfraktioner har en inneboende osäkerhet i att produkterna som återfinns i fraktionerna varierar och det är omöjligt att helt korrekt avspegla detta genom livscykelanalys. Effekter av förebyggande kan också fånga olika delar av avfallsinnehållet på olika sätt där till exempel en minskning av kött och ost i matavfallet har en större påverkan än minskning av pasta och sallad.

Rapport och resultat är begränsat till klimatpåverkan och täcker inte övrigt miljöpåverkan som finns kopplat till både produktion och avfallshantering.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Denna rapport är en uppdaterad version av den tidigare rapporten 2019:19 Klimatpåverkan
från olika avfallsfraktioner och beskriver livscykelbaserad klimatpåverkan från produktion (uppströms) och avfallshantering (nedströms) samt klimatpåverkan till följd av avfallsförebyggande av olika avfallsfraktioner.

Rapporten täcker 27 avfallsfraktioner med de vanligast förekommande avfallshanteringsvägarna för dessa fraktioner. Uppdateringen inkluderar en förtydligad metodik med beräkning av förebyggande av avfall ur ett konsekvensbaserat perspektiv, men med data utifrån ett bokföringsperspektiv för att bättre överensstämma med andra gjorda studier. Uppdateringen inkluderar även en mer transparent beräkningsredovisning och möjlighet för kommuner att själv ange avfallsmängder och ändranyckelantaganden i en bilaga i Excel-format.

I rapporten presenteras klimatpåverkan i kg koldioxidekvivalenter (CO2e) per kg avfall för produktion, avfallshantering och förebyggande av avfall. Ett positivt värde indikerar ett utsläpp och ett negativt värde en besparing. Resultaten presenteras i tabellen nedan med antaganden valda för att representera ett så verkligt scenario som möjligt. Ett exempel på detta är att plastförpackningar som sorterats för återvinning beräknats som 34 % faktisk återvinning och 66 % energiåtervinning utifrån senast publicerad statistik.

Förebyggande av elavfall ger störst nytta per kg avfall även om det är en avfallsfraktion med väldigt stora skillnader mellan produkter inom fraktionen. En mobiltelefon har väsentligt högre klimatpåverkan per kg produkt vid tillverkning än en belysningsarmatur vilket gör att dessa värden ska användas med försiktighet.

Andra fraktioner med stor nytta vid förebyggande av avfall är textil, plastförpackningar och plastprodukter. För textil är det framför allt den minskade produktionen som bidrar till klimatnytta medan plast ger klimatnytta både till följd av den minskade produktionen och den minskade avfallshanteringen.

Resultaten i rapporten ska användas som indikativa och inte absoluta sanningar, då avfallsfraktioner har en inneboende osäkerhet i att produkterna som återfinns i fraktionerna varierar och det är omöjligt att helt korrekt avspegla detta genom livscykelanalys. Effekter av förebyggande kan också fånga olika delar av avfallsinnehållet på olika sätt där till exempel en minskning av kött och ost i matavfallet har en större påverkan än minskning av pasta och sallad.

Rapport och resultat är begränsat till klimatpåverkan och täcker inte övrigt miljöpåverkan som finns kopplat till både produktion och avfallshantering.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2023-03-13