2023:02/Förstudie för att minska verksamheters plastavfall till energiåtervinning

 • Författare: Amita Bäcker, Linnea Orsholm och Amanda Midhamre samtliga från Sweco Sverige AB
 • Antal sidor: 51
 • Pris: 300

Energiåtervinning av fossilbaserad plast som återfinns i avfallet leder idag till betydande koldioxidutsläpp och därmed kostnader för utsläppsrätter. Lagstiftning såsom producentansvar och förbränningsskatten har visat sig vara otillräckliga för att komma åt problematiken. En målsättning med denna studie är att kartlägga tillgänglig data kopplad till plastinnehåll och spårbarhet för verksamhetsavfallets plastinnehåll. Syftet med detta är att fördela ansvaret för kostnader förknippade med utsläpp som plasten leder till mellan aktörerna i värdekedjan.

Projektet har genomförts med hjälp av en litteraturstudie, workshop med avfallsspecialister samt intervjuer med verksamhetsavfallets värdekedja: avfallslämnare, avfallsentreprenörer, materialåtervinnare och energiåtervinningsaktörer.

Studien konstaterar att med den teknik och infrastruktur som idag finns för insamling, sortering och återvinning är detaljerad spårbarhet av verksamhetsavfallets plastinnehåll inte praktiskt möjligt. Med hjälp av teknik och ett delvis förtroendebaserat samarbete mellan värdekedjans aktörer kan en differentierad prismodell av förbränningskostnaden som gynnar avfallslämnare som begränsar plastinnehållet i restavfallet införas för att i viss mån fördela utsläppsansvaret och samtidigt minska plastinnehållet. Teknikerna nyttjas för att kontrollera att ingångna åtaganden om plastinnehåll uppfylls.

För att komplettera differentierad prissättning lyfter denna studie ett antal åtgärder som syftar till att minimera plasten i verksamheternas avfall och därmed kostnaden för utsläpp. Fokus flyttas då från att fördela ansvaret för utsläppskostnader till att samtliga aktörer inför åtgärder som minimerar plast som energiåtervinns och därmed minskar på kostnaden.

De åtgärder som minimerar plast till energiåtervinning kan delas in i två kategorier: styrmedel och samverkan. Dessa lägger en grund för att möta några av de utmaningar som möter studiens aktörer:

 • Bristande kvalitet på utsorterad plast
 • Låga priser på återvunnen plastråvara leder till dito för plastavfall. Detta i sin tur innebär att transportkostnader till materialåtervinning ej är ekonomisk försvarbar och investering i sorteringsteknik och kapacitet för materialåtervinning begränsas
 • Avsaknad av avsättning för många Plastfraktioner

Styrmedel som exempelvis kvotplikt på återvunnen plast i nyproducerade produkter och skatt/avgift på tillverkning av jungfrulig fossil plast ökar efterfrågan och pris på återvunnen plastråvara, vilket skapar en drageffekt i plastens hela värdekedja. Studiens aktörer lyfter att drageffekten är mer effektiv än att trycka upp plast av lägre kvalitet genom värdekedjan med hjälp av nuvarande styrmedel, förbränningsskatten och utsläppsrätter för koldioxid. Införandet av styrmedel ligger utom aktörernas rådighet, men kan drivas genom påverkansarbete via branschorganisationer.

Studien har sett många exempel på hur samverkan kan minimera plasten i avfallet samt öppna möjligheter för åtgärder som leder till mer cirkulär plastanvändning. Till exempel:

 • Dialog mellan avfallslämnare och entreprenör för att finna avsättning för nya plastfraktioner och utöka lämnarens utsortering.
 • Kravställning på och uppföljning av avfallsentreprenören har potential att avleda betydande mängder plast från lämnarens avfall.
 • Kunskapsöverföring och samarbeten i värdekedjan och med andra aktörer
 • Samverkan kring mellanlagring för att uppnå skaleffekter och kostnadsbesparing

Studien lyfter goda exempel på plastavfallsminimering. Miljöambitioner såsom uppföljning av scope 3-utsläpp, hållbarhetsrapportering och avfallsmål har varit en grogrund för att minimera plasten hos dessa tre verksamheter.

Exempel på åtgärder som vidtagits av aktörerna:

 • Införande av miljörum och avemballeringsytor för att öka utsortering av plast
 • Krav på återvunnet innehåll och fossilfria produkter i upphandling
 • Upprättade av lista för “plastminimering” (byte till icke fossila alternativ, återvunnet eller flergångsalternativ till engångsartiklar

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Energiåtervinning av fossilbaserad plast som återfinns i avfallet leder idag till betydande koldioxidutsläpp och därmed kostnader för utsläppsrätter. Lagstiftning såsom producentansvar och förbränningsskatten har visat sig vara otillräckliga för att komma åt problematiken. En målsättning med denna studie är att kartlägga tillgänglig data kopplad till plastinnehåll och spårbarhet för verksamhetsavfallets plastinnehåll. Syftet med detta är att fördela ansvaret för kostnader förknippade med utsläpp som plasten leder till mellan aktörerna i värdekedjan.

Projektet har genomförts med hjälp av en litteraturstudie, workshop med avfallsspecialister samt intervjuer med verksamhetsavfallets värdekedja: avfallslämnare, avfallsentreprenörer, materialåtervinnare och energiåtervinningsaktörer.

Studien konstaterar att med den teknik och infrastruktur som idag finns för insamling, sortering och återvinning är detaljerad spårbarhet av verksamhetsavfallets plastinnehåll inte praktiskt möjligt. Med hjälp av teknik och ett delvis förtroendebaserat samarbete mellan värdekedjans aktörer kan en differentierad prismodell av förbränningskostnaden som gynnar avfallslämnare som begränsar plastinnehållet i restavfallet införas för att i viss mån fördela utsläppsansvaret och samtidigt minska plastinnehållet. Teknikerna nyttjas för att kontrollera att ingångna åtaganden om plastinnehåll uppfylls.

För att komplettera differentierad prissättning lyfter denna studie ett antal åtgärder som syftar till att minimera plasten i verksamheternas avfall och därmed kostnaden för utsläpp. Fokus flyttas då från att fördela ansvaret för utsläppskostnader till att samtliga aktörer inför åtgärder som minimerar plast som energiåtervinns och därmed minskar på kostnaden.

De åtgärder som minimerar plast till energiåtervinning kan delas in i två kategorier: styrmedel och samverkan. Dessa lägger en grund för att möta några av de utmaningar som möter studiens aktörer:

 • Bristande kvalitet på utsorterad plast
 • Låga priser på återvunnen plastråvara leder till dito för plastavfall. Detta i sin tur innebär att transportkostnader till materialåtervinning ej är ekonomisk försvarbar och investering i sorteringsteknik och kapacitet för materialåtervinning begränsas
 • Avsaknad av avsättning för många Plastfraktioner

Styrmedel som exempelvis kvotplikt på återvunnen plast i nyproducerade produkter och skatt/avgift på tillverkning av jungfrulig fossil plast ökar efterfrågan och pris på återvunnen plastråvara, vilket skapar en drageffekt i plastens hela värdekedja. Studiens aktörer lyfter att drageffekten är mer effektiv än att trycka upp plast av lägre kvalitet genom värdekedjan med hjälp av nuvarande styrmedel, förbränningsskatten och utsläppsrätter för koldioxid. Införandet av styrmedel ligger utom aktörernas rådighet, men kan drivas genom påverkansarbete via branschorganisationer.

Studien har sett många exempel på hur samverkan kan minimera plasten i avfallet samt öppna möjligheter för åtgärder som leder till mer cirkulär plastanvändning. Till exempel:

 • Dialog mellan avfallslämnare och entreprenör för att finna avsättning för nya plastfraktioner och utöka lämnarens utsortering.
 • Kravställning på och uppföljning av avfallsentreprenören har potential att avleda betydande mängder plast från lämnarens avfall.
 • Kunskapsöverföring och samarbeten i värdekedjan och med andra aktörer
 • Samverkan kring mellanlagring för att uppnå skaleffekter och kostnadsbesparing

Studien lyfter goda exempel på plastavfallsminimering. Miljöambitioner såsom uppföljning av scope 3-utsläpp, hållbarhetsrapportering och avfallsmål har varit en grogrund för att minimera plasten hos dessa tre verksamheter.

Exempel på åtgärder som vidtagits av aktörerna:

 • Införande av miljörum och avemballeringsytor för att öka utsortering av plast
 • Krav på återvunnet innehåll och fossilfria produkter i upphandling
 • Upprättade av lista för “plastminimering” (byte till icke fossila alternativ, återvunnet eller flergångsalternativ till engångsartiklar

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2023-03-14