2023:03/Kommunala åtgärder för att minska hushållens avfall

  • Författare: Saga Pilblad Hjerpe
  • Antal sidor: 203
  • Pris: 300

Syftet med denna rapport är att presentera förslag till åtgärder som kommuner i Sverige kan  genomföra för att avfallet från hushåll ska minska. Eftersom förslagen kommer från Kretslopp och Vatten kan det finnas delar som inte är tillämpliga för alla kommuner. Kretslopp och Vatten har även viktbaserad taxa, vilket påverkat utformandet av utredningen och åtgärdsförslagen samt kan vara viktigt att ha i åtanke vid genomläsning av förslagen i rapporten. Förhoppningen är likväl att denna rapport ska vara en verktygslåda och inspirationskälla för samtliga kommuner.

Det genomförs redan åtgärder för att minska avfallet från hushåll men arbetet behöver utökas och ske i samtliga kommuner. Produkterna som blir avfall har belastat klimat och miljö under hela sin livscykel, från utvinning av råvaror, via tillverkning, transporter och användning till avfallshantering. Den totala klimatpåverkan under en livscykel skiljer sig åt mellan olika typer av avfall. Störst klimatpåverkan per kilo har elavfall, därefter kommer textilavfall. Stora mängder av ett avfallsslag ger förstås högre klimatpåverkan.  Enligt både Agenda 2030, EU:s avfallsdirektiv och Sveriges miljöbalk behöver avfallsmängderna minska väsentligt och det behöver genomföras en mängd åtgärder som förebygger avfall. Trots det visar statistiken att avfallsmängderna totalt sett  ökar och hushållens avfall är inget undantag.

Denna rapport är baserad på tre viktiga underlag  från Kretslopp och Vatten. Det första är en studie där effekten av 33 förebyggandeåtgärder beräknades med avseende på minskat avfall, minskad klimatpåverkan och påverkan  på invånarens kostnader. Beräkningarna av hur mycket olika åtgärder kan minska  avfallet har använts vid valet av åtgärder  som föreslås i rapporten. Det andra är en  undersökning om göteborgarnas attityder  till olika förebyggandeåtgärder som gjordes 20193 samt ordinarie attitydundersökningar om avfallshantering och avfallsförebyggande från 20214. Det tredje är de plockanalyser på produktnivå av ett antal fraktioner som gjordes av Kretslopp och vatten 2019 för att ta reda på avfallets innehåll.

Sammanlagt föreslås 62 avfallsförebyggande åtgärder, dels generella åtgärder för flera  avfallsslag, dels specifika åtgärder för prioriterade  avfallsslag som presenteras i varsitt kapitel. De prioriterade avfallsslagen är plastavfall,  elavfall, matsvinn, restavfall och grovavfall. Varje avsnitt består av statistik, undersökningar, beräkningar från Kretslopp och Vattens underlag, omvärldsbevakning och åtgärder för respektive  avfallsslag. Eftersom avfallsförebyggande är ett område i snabb utveckling där lagstiftning kan ändras och nya intressanta metoder och exempel  ständigt utvecklas kan förslagen till åtgärder behöva uppdateras tillika revideras löpande.

En kortare sammanfattning av denna rapport med en översiktlig sammanställning av alla  åtgärdsförslag finns i Avfall Sveriges verktygslåda för förebyggande (tillgänglig för Avfall Sveriges  medlemmar). Där finns också mycket mer  information, inspiration och vägledning om hur kommuner kan arbeta med avfallsförebyggande  och återbruk. 

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Syftet med denna rapport är att presentera förslag till åtgärder som kommuner i Sverige kan  genomföra för att avfallet från hushåll ska minska. Eftersom förslagen kommer från Kretslopp och Vatten kan det finnas delar som inte är tillämpliga för alla kommuner. Kretslopp och Vatten har även viktbaserad taxa, vilket påverkat utformandet av utredningen och åtgärdsförslagen samt kan vara viktigt att ha i åtanke vid genomläsning av förslagen i rapporten. Förhoppningen är likväl att denna rapport ska vara en verktygslåda och inspirationskälla för samtliga kommuner.

Det genomförs redan åtgärder för att minska avfallet från hushåll men arbetet behöver utökas och ske i samtliga kommuner. Produkterna som blir avfall har belastat klimat och miljö under hela sin livscykel, från utvinning av råvaror, via tillverkning, transporter och användning till avfallshantering. Den totala klimatpåverkan under en livscykel skiljer sig åt mellan olika typer av avfall. Störst klimatpåverkan per kilo har elavfall, därefter kommer textilavfall. Stora mängder av ett avfallsslag ger förstås högre klimatpåverkan.  Enligt både Agenda 2030, EU:s avfallsdirektiv och Sveriges miljöbalk behöver avfallsmängderna minska väsentligt och det behöver genomföras en mängd åtgärder som förebygger avfall. Trots det visar statistiken att avfallsmängderna totalt sett  ökar och hushållens avfall är inget undantag.

Denna rapport är baserad på tre viktiga underlag  från Kretslopp och Vatten. Det första är en studie där effekten av 33 förebyggandeåtgärder beräknades med avseende på minskat avfall, minskad klimatpåverkan och påverkan  på invånarens kostnader. Beräkningarna av hur mycket olika åtgärder kan minska  avfallet har använts vid valet av åtgärder  som föreslås i rapporten. Det andra är en  undersökning om göteborgarnas attityder  till olika förebyggandeåtgärder som gjordes 20193 samt ordinarie attitydundersökningar om avfallshantering och avfallsförebyggande från 20214. Det tredje är de plockanalyser på produktnivå av ett antal fraktioner som gjordes av Kretslopp och vatten 2019 för att ta reda på avfallets innehåll.

Sammanlagt föreslås 62 avfallsförebyggande åtgärder, dels generella åtgärder för flera  avfallsslag, dels specifika åtgärder för prioriterade  avfallsslag som presenteras i varsitt kapitel. De prioriterade avfallsslagen är plastavfall,  elavfall, matsvinn, restavfall och grovavfall. Varje avsnitt består av statistik, undersökningar, beräkningar från Kretslopp och Vattens underlag, omvärldsbevakning och åtgärder för respektive  avfallsslag. Eftersom avfallsförebyggande är ett område i snabb utveckling där lagstiftning kan ändras och nya intressanta metoder och exempel  ständigt utvecklas kan förslagen till åtgärder behöva uppdateras tillika revideras löpande.

En kortare sammanfattning av denna rapport med en översiktlig sammanställning av alla  åtgärdsförslag finns i Avfall Sveriges verktygslåda för förebyggande (tillgänglig för Avfall Sveriges  medlemmar). Där finns också mycket mer  information, inspiration och vägledning om hur kommuner kan arbeta med avfallsförebyggande  och återbruk. 

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2023-03-14