2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbrasa har ifrågasatts. Men vad säger lagstiftningen egentligen? Avfall Sverige reder ut frågan.

Lagstiftningen är otydlig och motstridig vad gäller villaägare och andra fastighetsägares möjligheter att förbränna trädgårds- och parkavfall, menar Avfall Sverige. Miljöföreskrifter utgår från att det är tillåtet, men kan förbjudas av kommunen tillfälligt inom planlagt område, medan nya avfallslagstiftningen säger att materialåtervinning ska ”prioriteras” och att förbränningsförbud gäller för ”avfall som har samlats in för att materialåtervinnas”.

Något tydligt och generellt förbud finns alltså inte för villaägare att elda sitt trädgårdsavfall, eftersom hopkrattningen av sitt eget trädgårdsavfall inte räknas som insamling. Men syftet med de nya reglerna om bioavfall är att förbränningen ska minska kraftigt och att materialåtervinningen ska öka. Detta är positivt för resurshushållningen samt ger minskade utsläpp av ohälsosamma rökgaser och minskad klimatpåverkan.

Dessutom är trädgårdsavfallet "kommunalt avfall" under kommunal ensamrätt, och om eldning kan orsaka olägenhet (vilket ofta är fallet inom planlagt område) gäller redan sedan tidigare att fastighetsägaren bara får elda avfallet, om det är tillåtet enligt kommunens avfallsföreskrifter eller har meddelats beslut om dispens från ensamrätten (se Mark- och miljööverdomstolens dom M2141-06, 2007:24). 

Sammanfattningsvis är eldning eventuellt inte förbjudet men bör undvikas och kommunen bör vara tydlig i sina föreskrifter vad som gäller.

Ett uttryckligt undantag från det eventuella förbränningsförbudet gäller parkslide och andra växter som av EU klassats som invasiva. De ska förbrännas eller behandlas på annat sätt som förhindrar spridning. Avfall Sverige rekommenderar att även andra växtarter som tas upp på den nationella listan över invasiva arter i Sverige ska få förbrännas om det är lämpligaste sättet att hindra spridning. Även detta kan behöva skrivas in i de kommunala föreskrifterna. Men inte heller sådan eldning kan ske villkorslöst, det kan till exempel gälla eldningsförbud som räddningstjänsten meddelat, eller eldningsförbud vissa tider på året inom planlagt område enligt kommunens miljöföreskrifter. Därför ska man alltid kolla med sin kommun vad som gäller för tillfället.

Majbrasor kräver både tillstånd och dispens

Tillsynsmyndigheten, vilket på lokal nivå är den kommunala miljönämnden, får också ge dispens från förbudet mot förbränning av separat insamlat trädgårds- eller parkavfall om förbränningen sker i samband med en offentlig tillställning. En dispens ska avse en viss mängd avfall samt tid och plats och ges bara om det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Valborgsfirande och majbrasa kan vara del av ett sådant tillfälle, eller en allmän sammankomst. Dessa olika arrangemang definieras i ordningslagen och kräver även polisens tillstånd. Räddningstjänsten kan liksom tidigare meddela förbränningsförbud med stöd av lag om skydd mot olyckor. Vidare behövs alltid markägarens tillåtelse.

Myndigheten har striktare tolkning

Naturvårdsverket, som är tillsynsvägledande myndighet, tolkar lagstiftningen som att det råder ett generellt förbränningsförbud. I sin vägledning för privatpersoner skriver Naturvårdsverket att trädgårdsavfallet antingen ska lämnas till återvinningscentral, samlas in av kommunen eller komposteras på tomten. ”I vissa undantagsfall kan man elda men då måste det vara tillåtet i din kommun. Ta därför kontakt med din kommun får att veta vad som gäller där du bor”.

 

Avfall Sveriges frågor och svar om trädgårds- och parkavfall – bara för medlemmar

Naturvårdsverkets vägledning: Krav på separat insamling av bioavfall

Kommunens möjligheter att meddela föreskrifter om eldning av trädgårdsavfall framgår av dels 40 § 8 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, dels 3 kap. 13 a § 2 avfallsförordningen (2020:614), och dels (i fråga om avfall under kommunens ensamrätt) 9 kap. 2 § avfallsförordningen.

Tillsynsmyndighetens dispensmöjligheter för offentliga tillställningar: 3 kap. 19 a § avfallsförordningen (2020:614)

Ordningslagen 2 kap. (1993:1617)

Avfall Sveriges kontakt: Andrea Hjärne, senior miljöjurist

Senast uppdaterad - 2024-04-15

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Strejkvarsel

2024-04-12

Hot om sopstrejk

Kommunal har varslat om strejk på avfallsområdet i 26 kommuner med start den 18 april kl 07. UPPDATERING: Avtal slöts den 17 april och därmed kunde s…

Läs mer