2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumentet, som väntas vara klart i sommar.

Flera kommuner som har genomfört plockanalyser av mat- och restavfall under 2022 och 2023 har noterat avvikande sammansättning på̊ avfallet jämfört med tidigare år. Exempelvis förekommer det att mängd och andel matavfall i restavfallet har minskat, att andelen oundvikligt matavfall har minskat och att avfall som kategoriserats som ”övrigt brännbart” har ökat. Förändringarna bedöms vara större än att de kan förklaras av ändrat konsumtions- eller sorteringsbeteende eller vara naturliga variationer. I flera fall har förändringarna visat sig efter byte av plockanalysutförare. Motsvarande skillnader mellan resultat från olika utförare har också uppmärksammats vid analys av plockanalysresultat som registrerats i Avfall Web.

Därför initierade Avfall Sverige under hösten 2023 ett projekt för att förtydliga och komplettera Avfall Sveriges manual för plockanalys av mat- och restavfall. Ett mindre test har också utförts som visar att det finns skillnader i plockanalysresultat beroende på utförare. Det är viktigt att kvalitetssäkra plockanalysresultaten oavsett utförare och att fördjupa kunskaperna om utförarnas arbetssätt som grund för fortsatt utveckling av verktyg för kvalitetssäkring av plockanalyser. Manualen för plockanalyser behöver förtydligas på flera punkter för att minska tolkningsutrymmen och för att säkra kvalitetsnivån i olika moment.

 

Avfall Sveriges rekommendationer

Avvakta om möjligt med att upphandla plockanalyser till dess att manualen för plockanalyser och mallen för upphandling av utförare är uppdaterad. Detta beräknas slutföras under sommaren.

För de kommuner som ändå avser att upphandla plockanalyser eller som redan har avtal med utförare rekommenderas att kommunen som beställare säkerställer:

Genomför gärna platsbesök hos tänkbara utförare innan upphandling sker samt se till att genomföra leverantörsuppföljning under avtalstiden. Det är även fortsatt viktigt och grundläggande att beställaren är aktiv vid genomförandet av plockanalyserna när det gäller exempelvis urval av turer, provinsamling, neddelning och provuttag samt framtagande av bakgrundsdata för beräkning av nyckeltal.

Under 2024 kommer resultat från plockanalyser inte ingå som parameter i beräkningen i Svensk avfallsrankning / bästa avfallkommun på grund av osäkerhet kring kvalitetssäkring av resultaten. Kommuner kan fortsatt lägga in resultat från plockanalyser i Avfall Web. Om kommunen gör bedömningen att senaste plockanalysen inte är rimlig kan tidigare års plockanalyser få användas även om de är äldre än 3 år.

 

Mer information

Avfall Sverige arrangerar Medlemsrådgivning LIVE den 19 april kl 10–11.30 för att ge tips på hur kommunerna kan säkerställa hög kvalitet i framtida plockanalyser. Läs mer och anmäl dig

Senast uppdaterad - 2024-04-15

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer
Loggo, Neg Mot Grön

2023-12-15

Varning: Spam via e-post från Avfall Sverige

Avfall Sveriges medarbetare Katarina Sundberg har fått sin e-post hackad. Ett mail har skickats ut till ett stort antal personer med rubriken ”Avfall…

Läs mer