2019:24/Avfallsinsamling - Upphandling eller egen regi?

  • Författare: Frida Petersson, David Althoff Palm och Madelene Schöld, Ramboll Sverige AB
  • Pris: 300

Det är kommunernas ansvar att samla in och omhänderta allt hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Kommunen kan sköta insamlingen antingen i egen regi eller genom upphandling av en extern aktör (entreprenör). Hur kommunerna väljer att utföra insamlingen har varierat genom åren. Det finns på senare tid en trend att fler kommuner väljer eller överväger att övergå till att utföra insamling i egen regi.

I detta projekt kartläggs möjligheterna och utmaningarna med respektive typ av insamlingsutförande. Det ska ge en tydligare bild av vilka motiv och drivkrafter (faktorer) som ligger bakom att trenden har varierat mellan egen regi och upphandling av entreprenör genom åren.

Avfallsansvariga i svenska kommuner fick dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter genom en digital enkät. Dessutom genomfördes mer djupgående intervjuer med utvalda representanter från kommuner och bolag som utför insamling.

Enkätsvaren visar en tydlig trend mot att allt fler kommuner utför avfallsinsamlingen i egen regi, samt att andelen med insamling i egen regi troligen kommer att öka även framgent. Exempelvis överväger ungefär var femte kommun, som idag upphandlar entreprenör, att övergå till egen regi.

Utmaningen med att upphandla kvalité och flexibilitet har identifierats som den mest kritiska och övergripande orsaken till att kommuner idag utför avfallsinsamlingen helt eller delvis i egen regi. Detta leder till prispressade entreprenörer som inte kan leverera kvalité och flexibilitet i nivå med vad beställaren anser sig ha efterfrågat i upphandlingen.

Avfallsinsamlingen har blivit allt mer avancerad och komplex, vilket är utmanande då det bland annat ställer krav på en hög upphandlingskompetens hos beställare men det kräver även kompetens och resurser för att kunna följa upp avtalet och kvalitetssäkra insamlingen. Vite och bonus i avtalet kan vara en möjlighet för att uppnå hög kvalité vid upphandling av entreprenör.

Att kommuner upplever att avfallsinsamling i egen regi ger bättre kontroll över insamlingen, bedöms också vara en kritisk faktor, då kvalitén på insamlingen upplevs bli högre med kontrollen. Det finns några olika metoder som kommuner, som upphandlar entreprenör, använder sig av för att få mer kontroll och inblick i insamlingen. Det handlar exempelvis om att ha kundtjänsten i egen regi, datasystem för uppföljning och viten i avtalet.

Utmaningen med att internt ha den kompetens och de resurser som krävs vid egen regi, är den mest kritiska orsaken till att kommuner upphandlar entreprenör för avfallsinsamlingen. Tillsammans med den kritiska faktorn tradition, att alltid eller under en lång tid ha upphandlat entreprenör för insamlingen, upplevs en övergång till egen regi troligen som ett väldigt stort steg.

Vissa faktorer har uppmärksammats i projektet men har inte bedömts vara kritiska ur en objektiv synvinkel. Exempel på sådana mindre betydande faktorer är trygghet för anställda och lägre kostnader.

Typen av insamlingsutförande föregås alltid av ett politiskt beslut. Om det politiska beslutet grundar sig i de argument och kritiska faktorer som tjänstemän framhåller, är politiskt beslut en svag faktor. Dock kan det politiska beslutet även grunda sig i ideologi, utan beaktande av de framhållna argumenten. I dessa fall kan politiska beslut vara en extremt kritisk faktor, som får andra kritiska faktorer att inte beaktas.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Det är kommunernas ansvar att samla in och omhänderta allt hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Kommunen kan sköta insamlingen antingen i egen regi eller genom upphandling av en extern aktör (entreprenör). Hur kommunerna väljer att utföra insamlingen har varierat genom åren. Det finns på senare tid en trend att fler kommuner väljer eller överväger att övergå till att utföra insamling i egen regi.

I detta projekt kartläggs möjligheterna och utmaningarna med respektive typ av insamlingsutförande. Det ska ge en tydligare bild av vilka motiv och drivkrafter (faktorer) som ligger bakom att trenden har varierat mellan egen regi och upphandling av entreprenör genom åren.

Avfallsansvariga i svenska kommuner fick dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter genom en digital enkät. Dessutom genomfördes mer djupgående intervjuer med utvalda representanter från kommuner och bolag som utför insamling.

Enkätsvaren visar en tydlig trend mot att allt fler kommuner utför avfallsinsamlingen i egen regi, samt att andelen med insamling i egen regi troligen kommer att öka även framgent. Exempelvis överväger ungefär var femte kommun, som idag upphandlar entreprenör, att övergå till egen regi.

Utmaningen med att upphandla kvalité och flexibilitet har identifierats som den mest kritiska och övergripande orsaken till att kommuner idag utför avfallsinsamlingen helt eller delvis i egen regi. Detta leder till prispressade entreprenörer som inte kan leverera kvalité och flexibilitet i nivå med vad beställaren anser sig ha efterfrågat i upphandlingen.

Avfallsinsamlingen har blivit allt mer avancerad och komplex, vilket är utmanande då det bland annat ställer krav på en hög upphandlingskompetens hos beställare men det kräver även kompetens och resurser för att kunna följa upp avtalet och kvalitetssäkra insamlingen. Vite och bonus i avtalet kan vara en möjlighet för att uppnå hög kvalité vid upphandling av entreprenör.

Att kommuner upplever att avfallsinsamling i egen regi ger bättre kontroll över insamlingen, bedöms också vara en kritisk faktor, då kvalitén på insamlingen upplevs bli högre med kontrollen. Det finns några olika metoder som kommuner, som upphandlar entreprenör, använder sig av för att få mer kontroll och inblick i insamlingen. Det handlar exempelvis om att ha kundtjänsten i egen regi, datasystem för uppföljning och viten i avtalet.

Utmaningen med att internt ha den kompetens och de resurser som krävs vid egen regi, är den mest kritiska orsaken till att kommuner upphandlar entreprenör för avfallsinsamlingen. Tillsammans med den kritiska faktorn tradition, att alltid eller under en lång tid ha upphandlat entreprenör för insamlingen, upplevs en övergång till egen regi troligen som ett väldigt stort steg.

Vissa faktorer har uppmärksammats i projektet men har inte bedömts vara kritiska ur en objektiv synvinkel. Exempel på sådana mindre betydande faktorer är trygghet för anställda och lägre kostnader.

Typen av insamlingsutförande föregås alltid av ett politiskt beslut. Om det politiska beslutet grundar sig i de argument och kritiska faktorer som tjänstemän framhåller, är politiskt beslut en svag faktor. Dock kan det politiska beslutet även grunda sig i ideologi, utan beaktande av de framhållna argumenten. I dessa fall kan politiska beslut vara en extremt kritisk faktor, som får andra kritiska faktorer att inte beaktas.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".