2020:30/Beräkning av kostnader för hantering av returpapper i svenska kommuner

 • Författare: Jörgen Leander och Eleonor Zeidlitz, Miljö & Avfallsbyrån
 • Pris: 300

Avfall Sverige har beräknat kostnader för kommunal insamling och materialåtervinning av returpapper. Beräkningarna har gjorts för insamlingslösningar som innebär olika servicenivå och olika grad av samordning med insamling av mat- och restavfall och förpackningar i åtta pilotkommuner. Pilotkommunerna har valts ut för att spegla kommuner med olika förutsättningar. De insamlingslösningar som har studerats är:

 • Insamling av matavfall, restavfall och returpapper samordnat med förpackningar i fyrfackskärl i villa och separata kärl i flerbostadshus • Insamling av matavfall, restavfall och returpapper i separata kärl för villa och flerbostadshus
 • Insamling av matavfall, restavfall och returpapper i olikfärgade påsar för optisk sortering för villa och flerbostadshus
 • Insamling av matavfall och restavfall i separata kärl, insamling av returpapper vid lättillgängliga publika insamlingsplatser

Kostnaderna har beräknats baserat på branschnyckeltal, statistik från Avfall Web, exempel från kommuner, uppgifter från leverantörer och erfarenhetsbaserade bedömningar.

Syftet med beräkningarna är att ta reda på realistiska siffror på vad det skulle kosta för kommuner med olika förutsättningar att hantera returpapper med olika typer av insamlingssystem. De kostnader som presenteras i denna rapport bygger på delvis generaliserade beräkningar. Inför val av systemlösning i en kommun bör därför beräkningar göras utifrån förhållanden som är specifika för den enskilda kommunen.

Resultatet av beräkningarna visar i korthet följande:

 • Kostnaden för hanteringen av returpapper beräknas överstiga 100 kr/hushåll och år för flertalet pilotkommuner och insamlingssystem. Kostnaden ligger på i storleksordningen 150- 250 kr/hushåll och år för flertalet små-medelstora pilotkommuner.
 • Lokala förutsättningar såsom antal hushåll, avfallsmängd, behov av insamlingsplatser samt transportavstånd vid insamling och till pappersbruk är av stor betydelse för kostnaden. Kostnaden är lägst i befolkningsmässigt stora kommuner och högst i geografiskt stora kommuner.
 • Insamlingssystem som innebär hög grad av samordning med hanteringen av andra fraktioner, t.ex. förpackningar, har goda förutsättningar att bli kostnadseffektiva. Ett exempel på detta är fyrfackssystemet eller insamling i miljörum i för flerfamiljshushåll.
 • Insamling i system som bygger på att hushållen lämnar returpapper vid lättillgängliga publika insamlingsplatser, med en högre täthet än dagens system med återvinningsstationer, har lägst kostnad. I praktiken kan dock fysiska förutsättningar begränsa möjligheterna att införa sådana system. Insamling vid publika insamlingsplatser bedöms inte komma att leda till önskad förbättring av insamlingsresultatet eller att mängden returpapper i restavfallet minskar. Denna lösning innebär också en risk för att kostnaderna för skötsel och städning ökar.
 • Insamlingen (tömning av behållare) utgör en betydande del av kostnaden, särskilt vid fastighetsnära insamling. Även kostnaderna för vidaretransport, sortering och balning av returpapper kan bli betydande.
 • Ersättningen för insamlat returpapper behöver flerfaldigas jämfört med nuvarande ersättning för att ge kostnadstäckning. I studerade pilotkommuner motsvarar nuvarande ersättning ca 10-50 kr/hushåll.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Avfall Sverige har beräknat kostnader för kommunal insamling och materialåtervinning av returpapper. Beräkningarna har gjorts för insamlingslösningar som innebär olika servicenivå och olika grad av samordning med insamling av mat- och restavfall och förpackningar i åtta pilotkommuner. Pilotkommunerna har valts ut för att spegla kommuner med olika förutsättningar. De insamlingslösningar som har studerats är:

 • Insamling av matavfall, restavfall och returpapper samordnat med förpackningar i fyrfackskärl i villa och separata kärl i flerbostadshus • Insamling av matavfall, restavfall och returpapper i separata kärl för villa och flerbostadshus
 • Insamling av matavfall, restavfall och returpapper i olikfärgade påsar för optisk sortering för villa och flerbostadshus
 • Insamling av matavfall och restavfall i separata kärl, insamling av returpapper vid lättillgängliga publika insamlingsplatser

Kostnaderna har beräknats baserat på branschnyckeltal, statistik från Avfall Web, exempel från kommuner, uppgifter från leverantörer och erfarenhetsbaserade bedömningar.

Syftet med beräkningarna är att ta reda på realistiska siffror på vad det skulle kosta för kommuner med olika förutsättningar att hantera returpapper med olika typer av insamlingssystem. De kostnader som presenteras i denna rapport bygger på delvis generaliserade beräkningar. Inför val av systemlösning i en kommun bör därför beräkningar göras utifrån förhållanden som är specifika för den enskilda kommunen.

Resultatet av beräkningarna visar i korthet följande:

 • Kostnaden för hanteringen av returpapper beräknas överstiga 100 kr/hushåll och år för flertalet pilotkommuner och insamlingssystem. Kostnaden ligger på i storleksordningen 150- 250 kr/hushåll och år för flertalet små-medelstora pilotkommuner.
 • Lokala förutsättningar såsom antal hushåll, avfallsmängd, behov av insamlingsplatser samt transportavstånd vid insamling och till pappersbruk är av stor betydelse för kostnaden. Kostnaden är lägst i befolkningsmässigt stora kommuner och högst i geografiskt stora kommuner.
 • Insamlingssystem som innebär hög grad av samordning med hanteringen av andra fraktioner, t.ex. förpackningar, har goda förutsättningar att bli kostnadseffektiva. Ett exempel på detta är fyrfackssystemet eller insamling i miljörum i för flerfamiljshushåll.
 • Insamling i system som bygger på att hushållen lämnar returpapper vid lättillgängliga publika insamlingsplatser, med en högre täthet än dagens system med återvinningsstationer, har lägst kostnad. I praktiken kan dock fysiska förutsättningar begränsa möjligheterna att införa sådana system. Insamling vid publika insamlingsplatser bedöms inte komma att leda till önskad förbättring av insamlingsresultatet eller att mängden returpapper i restavfallet minskar. Denna lösning innebär också en risk för att kostnaderna för skötsel och städning ökar.
 • Insamlingen (tömning av behållare) utgör en betydande del av kostnaden, särskilt vid fastighetsnära insamling. Även kostnaderna för vidaretransport, sortering och balning av returpapper kan bli betydande.
 • Ersättningen för insamlat returpapper behöver flerfaldigas jämfört med nuvarande ersättning för att ge kostnadstäckning. I studerade pilotkommuner motsvarar nuvarande ersättning ca 10-50 kr/hushåll.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-09-14