2021:15/Hantering och deponering av jordmassor med invasiva arter - parkslide

  • Författare: Tina Kyrkander, Jonas Örnborg, Ann Bertilsson och Tove Lawenius, Örnborg & Kyrkander
  • Pris: 300

Syftet med denna vägledning är att underlätta mottagande av jordmassor med grobara delar av parkslide samtidigt som spridning på och utanför avfallsanläggningen undviks.

I detta arbete har diskussioner förts med ett flertal avfallsanläggningar i Sverige liksom med avfallsjurister, Naturvårdsverket, Trafikverket, Länsstyrelsen och kommuner runt om i landet. Även kollegor i Storbritannien har varit behjälpliga inom arbetet.

Det finns i dagsläget inga restriktioner som hindrar en avfallsanläggning från att ta emot jordmassor innehållande parkslide. Annan lagstiftning kring avfall är därmed överordnad såsom markföroreningar, farligt avfall och TOC-halter. Inga regler kring jordmassor kontaminerade med parkslide står med andra ord över avfall som omfattas av Avfallsförordningen. Förhoppningsvis kommer denna typ av avfall, innehållande GIFA, att omfattas av lagstiftning genom en ny avfallskod i framtiden. I dagsläget saknas dock detta.

När en anläggning bestämmer sig för att ta emot GIFA är det viktigt att avfallsanläggningen har en tydlig kommunikation med avfallsproducenten för att undvika spridning, såväl inom som utanför anläggningen. Genom att exempelvis upplysa avfallsproducenten om invasivhygien, att massorna ska täckas under transport, att lossningen ska ske på ett korrekt sätt etc. kan riskerna för spridning minimeras. Det bör också vara tydligt för lämnaren hur transportvägarna ser ut på anläggningen, var och hur lossning ska ske samt vad som gäller innan uttransport.

På anläggningen är det upp till respektive verksamhetsutövare att bygga upp ett systematiskt arbetssätt som bygger på rutiner, anpassade efter anläggningen, för att möjliggöra mottagande av GIFA. Inför detta systematiska arbete bör anläggningen genomföra en undersökning som identifierar arbetssätt, processer och annat inom verksamheten som kan komma att påverkas till följd av mottagande av GIFA. Utifrån denna undersökning görs en riskbedömning med påföljande åtgärder för att minska identifierade risker. Påföljande kontroller genomförs kontinuerligt för att säkerställa att genomförda åtgärder har önskad effekt.

Förutom att massorna ska vara täckta vid intransport bör lossningen ske över kant och förvaras minst fem meter under slutgiltig marknivå. Frågor angående eventuell spridning via lakvatten och transport med egna fordon måste också beaktas vid ett säkert omhändertagande. Genom kontinuerlig övervakning av kunnig personal och snabb åtgärd vid eventuell spridning, kan mottagande av schaktmassor med GIFA ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Det finns fortfarande många frågetecken gällande såväl lagstiftning som omhändertagande av schaktmassor med GIFA av parkslide. Denna vägledning ska förhoppningsvis ändå ge stöd i detta arbete och leda ett steg framåt i kunskapen om en säker hanteringen av detta avfall.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Syftet med denna vägledning är att underlätta mottagande av jordmassor med grobara delar av parkslide samtidigt som spridning på och utanför avfallsanläggningen undviks.

I detta arbete har diskussioner förts med ett flertal avfallsanläggningar i Sverige liksom med avfallsjurister, Naturvårdsverket, Trafikverket, Länsstyrelsen och kommuner runt om i landet. Även kollegor i Storbritannien har varit behjälpliga inom arbetet.

Det finns i dagsläget inga restriktioner som hindrar en avfallsanläggning från att ta emot jordmassor innehållande parkslide. Annan lagstiftning kring avfall är därmed överordnad såsom markföroreningar, farligt avfall och TOC-halter. Inga regler kring jordmassor kontaminerade med parkslide står med andra ord över avfall som omfattas av Avfallsförordningen. Förhoppningsvis kommer denna typ av avfall, innehållande GIFA, att omfattas av lagstiftning genom en ny avfallskod i framtiden. I dagsläget saknas dock detta.

När en anläggning bestämmer sig för att ta emot GIFA är det viktigt att avfallsanläggningen har en tydlig kommunikation med avfallsproducenten för att undvika spridning, såväl inom som utanför anläggningen. Genom att exempelvis upplysa avfallsproducenten om invasivhygien, att massorna ska täckas under transport, att lossningen ska ske på ett korrekt sätt etc. kan riskerna för spridning minimeras. Det bör också vara tydligt för lämnaren hur transportvägarna ser ut på anläggningen, var och hur lossning ska ske samt vad som gäller innan uttransport.

På anläggningen är det upp till respektive verksamhetsutövare att bygga upp ett systematiskt arbetssätt som bygger på rutiner, anpassade efter anläggningen, för att möjliggöra mottagande av GIFA. Inför detta systematiska arbete bör anläggningen genomföra en undersökning som identifierar arbetssätt, processer och annat inom verksamheten som kan komma att påverkas till följd av mottagande av GIFA. Utifrån denna undersökning görs en riskbedömning med påföljande åtgärder för att minska identifierade risker. Påföljande kontroller genomförs kontinuerligt för att säkerställa att genomförda åtgärder har önskad effekt.

Förutom att massorna ska vara täckta vid intransport bör lossningen ske över kant och förvaras minst fem meter under slutgiltig marknivå. Frågor angående eventuell spridning via lakvatten och transport med egna fordon måste också beaktas vid ett säkert omhändertagande. Genom kontinuerlig övervakning av kunnig personal och snabb åtgärd vid eventuell spridning, kan mottagande av schaktmassor med GIFA ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Det finns fortfarande många frågetecken gällande såväl lagstiftning som omhändertagande av schaktmassor med GIFA av parkslide. Denna vägledning ska förhoppningsvis ändå ge stöd i detta arbete och leda ett steg framåt i kunskapen om en säker hanteringen av detta avfall.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-09-14