2023:05/Litteraturstudie – Filterbaserade reningstekniker för dagvatten från avfallsanläggningar och återvinningscentraler

  • Författare: Laila C. Søberg, Tyréns
  • Antal sidor: 48
  • Pris: 300

Flera svenska avfallsanläggningar är intresserade  av att hitta kostnadseffektiva lösningar för rening  av suspenderat material, partikelbundna metaller,  lösta metaller, näringsämnen samt eventuellt även  vissa miljögifter som oljeföroreningar och PFAS.  

Önskemålet har varit att hitta lättinstallerade  och yteffektiva filterbaserade tekniker med  bevisad funktion som kan passa utifrån rådande  förhållanden på svenska avfallsanläggningar och  återvinningscentraler.  För att kunna svara på vilka tekniker som  uppfyller ovanstående krav har en litteraturstudie  genomförts med syfte att redovisa vilka  filterbaserade tekniker som finns på marknaden i  dag för rening av dagvatten, vilka ämnen de renar,  en uppskattning av dessas reningseffektivitet  samt en bedömning av om dessa kan tillämpas för  dagvattenrening på svenska avfallsanläggningar  och återvinningscentraler.

Syftet har även varit  att litteraturstudien ska utgöra ett underlag  till stöd för Sveriges avfallsanläggningar och  återvinningscentraler när dessa står inför beslut  kring investeringar med syfte att förbättra  dagvattenreningen.      

I samband med litteraturstudien har en frågeenkät  förmedlats till Avfall Sveriges lakvattennätverk  för att få en uppfattning av ytorna där dagvatten  önskas renas, vilka förorenande ämnen som  önskas renas samt vilka tekniker som används  för dagvattenrening på avfallsanläggningarna/ återvinningscentralerna redan i dag.

Frågeenkäten resulterade i 10 svar där fyra olika  fabrikat av brunnsfilter var representerade.  Vidare visade litteraturstudien på att de enkla och  lättinstallerade filterbaserade reningstekniker som  finns på marknaden i dag utgörs av brunnsfilter,  filterbrunnar och dagvattenbiofilter.  

Av de i studien redovisade teknikerna är det  i princip endast brunnsfilter som uppfyller  önskemålen om att vara lättinstallerade, yteffektiva  och tillgängliga till låg kostnad.   

Dock är kunskapen kring brunnsfilters  reningseffektivitet liten och bara ett fåtal studier  har genomförts varav endast en bråkdel har utförts  på ett vetenskapligt sätt. Det föreligger därför stor  osäkerhet kring brunnsfilters reningseffektivitet där  resultaten varierar från god rening till urlakning av  föroreningar, varför det inte är möjligt att ge något  entydigt svar på om brunnsfilter verkligen kan ge  någon mätbar reningseffekt.   

Avseende filterbrunnar är kunskapen kring dessas  reningseffektivitet sämre dokumenterad än för  brunnsfilter. Studierna visar på bra rening men  underlaget som ligger till grund för redovisad  reningsförmåga är okänt varför det som för  brunnsfilter inte går att säga om filterbrunnar  verkligen kan ge någon mätbar reningseffekt.  Filterbrunnar är inte heller lättinstallerade, kräver  mer plats än brunnsfilter, kostar mer att anlägga  men bedöms kunna hantera högre flöden än  brunnsfilter och ha en mer effektiv avskiljning av  olja och suspenderat material. 

Dagvattenbiofilter är väl beprövade system som  visat på mycket god reningsförmåga i många  vetenskapliga studier varför de ur reningssynpunkt  bedöms vara bästa valet och i sin tur då även mest  kostnadseffektiva. Tekniken kräver dock ett större  ytbehov än både brunnsfilter och filterbrunnar.

Slutligen är det ingen av de redovisade teknikerna  som renar PFAS utan för detta krävs metoder som  skumfraktionering, jonbytare eller aktivt kol och  det är då tal om rejäla, platskrävande och mycket  kostsamma system. 

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Flera svenska avfallsanläggningar är intresserade  av att hitta kostnadseffektiva lösningar för rening  av suspenderat material, partikelbundna metaller,  lösta metaller, näringsämnen samt eventuellt även  vissa miljögifter som oljeföroreningar och PFAS.  

Önskemålet har varit att hitta lättinstallerade  och yteffektiva filterbaserade tekniker med  bevisad funktion som kan passa utifrån rådande  förhållanden på svenska avfallsanläggningar och  återvinningscentraler.  För att kunna svara på vilka tekniker som  uppfyller ovanstående krav har en litteraturstudie  genomförts med syfte att redovisa vilka  filterbaserade tekniker som finns på marknaden i  dag för rening av dagvatten, vilka ämnen de renar,  en uppskattning av dessas reningseffektivitet  samt en bedömning av om dessa kan tillämpas för  dagvattenrening på svenska avfallsanläggningar  och återvinningscentraler.

Syftet har även varit  att litteraturstudien ska utgöra ett underlag  till stöd för Sveriges avfallsanläggningar och  återvinningscentraler när dessa står inför beslut  kring investeringar med syfte att förbättra  dagvattenreningen.      

I samband med litteraturstudien har en frågeenkät  förmedlats till Avfall Sveriges lakvattennätverk  för att få en uppfattning av ytorna där dagvatten  önskas renas, vilka förorenande ämnen som  önskas renas samt vilka tekniker som används  för dagvattenrening på avfallsanläggningarna/ återvinningscentralerna redan i dag.

Frågeenkäten resulterade i 10 svar där fyra olika  fabrikat av brunnsfilter var representerade.  Vidare visade litteraturstudien på att de enkla och  lättinstallerade filterbaserade reningstekniker som  finns på marknaden i dag utgörs av brunnsfilter,  filterbrunnar och dagvattenbiofilter.  

Av de i studien redovisade teknikerna är det  i princip endast brunnsfilter som uppfyller  önskemålen om att vara lättinstallerade, yteffektiva  och tillgängliga till låg kostnad.   

Dock är kunskapen kring brunnsfilters  reningseffektivitet liten och bara ett fåtal studier  har genomförts varav endast en bråkdel har utförts  på ett vetenskapligt sätt. Det föreligger därför stor  osäkerhet kring brunnsfilters reningseffektivitet där  resultaten varierar från god rening till urlakning av  föroreningar, varför det inte är möjligt att ge något  entydigt svar på om brunnsfilter verkligen kan ge  någon mätbar reningseffekt.   

Avseende filterbrunnar är kunskapen kring dessas  reningseffektivitet sämre dokumenterad än för  brunnsfilter. Studierna visar på bra rening men  underlaget som ligger till grund för redovisad  reningsförmåga är okänt varför det som för  brunnsfilter inte går att säga om filterbrunnar  verkligen kan ge någon mätbar reningseffekt.  Filterbrunnar är inte heller lättinstallerade, kräver  mer plats än brunnsfilter, kostar mer att anlägga  men bedöms kunna hantera högre flöden än  brunnsfilter och ha en mer effektiv avskiljning av  olja och suspenderat material. 

Dagvattenbiofilter är väl beprövade system som  visat på mycket god reningsförmåga i många  vetenskapliga studier varför de ur reningssynpunkt  bedöms vara bästa valet och i sin tur då även mest  kostnadseffektiva. Tekniken kräver dock ett större  ytbehov än både brunnsfilter och filterbrunnar.

Slutligen är det ingen av de redovisade teknikerna  som renar PFAS utan för detta krävs metoder som  skumfraktionering, jonbytare eller aktivt kol och  det är då tal om rejäla, platskrävande och mycket  kostsamma system. 

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2023-03-23