2023:14/Läkemedelsreduktion vid ureabehandling av källsorterat klosettavloppsvatten

  • Författare: Emelie Ljung och Elin Kusoffsky från RISE Kretsloppsteknik, Maria Jaki Borg, Haninge kommun, Jan Klasson, Nedersta gård, Annika Nordin, Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Antal sidor: 56
  • Pris: 300

Källsorterande avloppssystem möjliggör insamling av toalettavloppsvatten (klosettavloppsvatten) som inte har blandats med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten). En fördel med källsorterande system när de samlas upp och behandlas separat är att de minskar utsläpp direkt till recipienten. Ureabehandling är en möjlig metod för hygienisering av källsorterat klosettavloppsvatten från slutna tankar. Kunskapen om läkemedelsförekomst i källsorterade avloppsfraktioner är dock delvis bristfällig, liksom kunskapen om vilken reducerande effekt som erhålls i de behandlings- och hanteringsprocesser som används för dessa fraktioner idag.

Projektets syfte var att undersöka läkemedelsresters förekomst i källsorterat klosettavloppsvatten samt om ureabehandling och efterföljande pHsänkning av hygieniserad produkt har någon påverkan på reduktionen av läkemedelsrester. Det övergripande syftet med projektet var att öka acceptans av hygieniserad slutprodukt som ska spridas på åkermark för att skapa lokalt kretslopp av näringsämnen. Målet med projektet var att med läkemedel i fokus undersöka kvalitet på inkommande klosettavloppsvatten, kvalitet på ureabehandlat klosettavloppsvatten, kvalitet på syrabehandlat och ureabehandlat klosettavloppsvatten samt att undersöka möjliga tekniker som ett eventuellt kompletterande steg för läkemedelsrening efter ureabehandling av klosettavloppsvatten.

Projektet pågick mars 2021 till mars 2023. Tre batcher av klosettavloppsvatten behandlades med ureabehandling vid Solberga kretsloppsanläggning (Haninge kommun). Försök med syratillsats i form av svavelsyra till det redan ureabehandlade klosettavloppsvattnet genomfördes för en av batcherna, med målet att sänka pH till under 6. Samtliga fraktioner från de tre batcherna provtogs och analyserades utifrån 35 läkemedelssubstanser. Studiens dataunderlag blev dock för litet för att kunna dra slutsatser om halter eller reduktionsnivåer av olika läkemedelsrester i klosettavloppsvattnet efter ureabehandling. Resultatet visade dock att läkemedelshalter i duplikata prover stämde överens, vilket tyder på att representativa prov kan tas ut och det går att analysera fraktionen med använd analysmetod. Analysresultaten visade också att urea behandling av klosettavloppsvattnet i vissa fall bidrar till reduktion av läkemedelssubstanser, i andra fall till en ökning av läkemedelssubstanser.

Det eventuella behovet av en kompletterande metod för läkemedelsrening bygger på att öka acceptansen för produkten. Tidigare studier med exponering för läkemedelsrester via grödor som växt på jordbruksmark som gödslats med hygieniserat klosettvatten har visat sig vara försumbar. För att en kompletterande metod ska vara motiverad och bidra positivt till ureabehandling av källsorterade fraktioner krävs att den inte påverkar växtnäringsinnehållet negativt, dvs. att kväveinnehållet ska behållas eller till och med öka. Syrabehandling visade sig inte vara aktuell som kompletterande metod efter ureabehandling. Kemisk oxidation av klosettavloppsvatten skulle dock kunna vara en intressant metod för läkemedelsreduktion av ureabehandlat klosettavloppsvatten, men metoden behöver studeras och utvärderas. Intresset grundar sig dels i metodens förväntade positiva effekter (avdöda patogener, minskad ammoniakavgång i och med surgörning, bryta ner läkemedelsrester), dels i att det är en enkel metod som inte kräver någon utrustning utan där ett kemiskt ämne tillsätts.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Källsorterande avloppssystem möjliggör insamling av toalettavloppsvatten (klosettavloppsvatten) som inte har blandats med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten). En fördel med källsorterande system när de samlas upp och behandlas separat är att de minskar utsläpp direkt till recipienten. Ureabehandling är en möjlig metod för hygienisering av källsorterat klosettavloppsvatten från slutna tankar. Kunskapen om läkemedelsförekomst i källsorterade avloppsfraktioner är dock delvis bristfällig, liksom kunskapen om vilken reducerande effekt som erhålls i de behandlings- och hanteringsprocesser som används för dessa fraktioner idag.

Projektets syfte var att undersöka läkemedelsresters förekomst i källsorterat klosettavloppsvatten samt om ureabehandling och efterföljande pHsänkning av hygieniserad produkt har någon påverkan på reduktionen av läkemedelsrester. Det övergripande syftet med projektet var att öka acceptans av hygieniserad slutprodukt som ska spridas på åkermark för att skapa lokalt kretslopp av näringsämnen. Målet med projektet var att med läkemedel i fokus undersöka kvalitet på inkommande klosettavloppsvatten, kvalitet på ureabehandlat klosettavloppsvatten, kvalitet på syrabehandlat och ureabehandlat klosettavloppsvatten samt att undersöka möjliga tekniker som ett eventuellt kompletterande steg för läkemedelsrening efter ureabehandling av klosettavloppsvatten.

Projektet pågick mars 2021 till mars 2023. Tre batcher av klosettavloppsvatten behandlades med ureabehandling vid Solberga kretsloppsanläggning (Haninge kommun). Försök med syratillsats i form av svavelsyra till det redan ureabehandlade klosettavloppsvattnet genomfördes för en av batcherna, med målet att sänka pH till under 6. Samtliga fraktioner från de tre batcherna provtogs och analyserades utifrån 35 läkemedelssubstanser. Studiens dataunderlag blev dock för litet för att kunna dra slutsatser om halter eller reduktionsnivåer av olika läkemedelsrester i klosettavloppsvattnet efter ureabehandling. Resultatet visade dock att läkemedelshalter i duplikata prover stämde överens, vilket tyder på att representativa prov kan tas ut och det går att analysera fraktionen med använd analysmetod. Analysresultaten visade också att urea behandling av klosettavloppsvattnet i vissa fall bidrar till reduktion av läkemedelssubstanser, i andra fall till en ökning av läkemedelssubstanser.

Det eventuella behovet av en kompletterande metod för läkemedelsrening bygger på att öka acceptansen för produkten. Tidigare studier med exponering för läkemedelsrester via grödor som växt på jordbruksmark som gödslats med hygieniserat klosettvatten har visat sig vara försumbar. För att en kompletterande metod ska vara motiverad och bidra positivt till ureabehandling av källsorterade fraktioner krävs att den inte påverkar växtnäringsinnehållet negativt, dvs. att kväveinnehållet ska behållas eller till och med öka. Syrabehandling visade sig inte vara aktuell som kompletterande metod efter ureabehandling. Kemisk oxidation av klosettavloppsvatten skulle dock kunna vara en intressant metod för läkemedelsreduktion av ureabehandlat klosettavloppsvatten, men metoden behöver studeras och utvärderas. Intresset grundar sig dels i metodens förväntade positiva effekter (avdöda patogener, minskad ammoniakavgång i och med surgörning, bryta ner läkemedelsrester), dels i att det är en enkel metod som inte kräver någon utrustning utan där ett kemiskt ämne tillsätts.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2023-05-23