2023:15/Avfallsbränder, emissioner och risker

  • Författare: Hanna Kumlin, Anders Lönnemark, Sixten Dahlbom, Per Blomqvist, Tove Mallin
  • Antal sidor: 93
  • Pris: 300

Vid lagring av alla typer av brännbart avfall finns det en risk för bränder som riskerar leda till omfattande emissioner av hälsovådliga och miljöfarliga ämnen till luft, mark och vatten. En särskild risk för uppkomst av brand uppstår när avfallet inte lagras på ett kontrollerat sätt vilket också försvårar för en effektiv, personsäker och miljösäker släckningsinsats.

Projektet syftade till att nå en bättre förståelse av de främsta riskerna med brandemissioner och deras effekt från olika avfall genom att komplettera tidigare sammanställningar av emissioner från avfallsbränder. I arbetet ingick också en insamling av erfarenheter och resultat från emissionsmätningar från inträffade avfallsbränder samt att underlätta kunskapsspridning i ämnet genom en workshop.

Insamling och analys av emissionsdata genom en litteraturstudie och från inträffade avfallsbränder där analysdata har funnits tillgängligt har genomförts. Även en workshop där verksamhetsutövare och aktörer inom området deltog har genomförts under våren 2023. I detta forum presenterades resultaten frånprojektet samt erfarenheter från branschen och andra närliggande relevanta fält.

I projektet har el- och elektronikskrot, brännbara verksamhetsavfall samtblandade avfallstippar undersökts. Resultaten i projektet visar på att bränderi alla dessa avfallsslag utgör en hög risk för emissioner till luft och vatten medhög toxikologisk risk för människa och vattenlevande organismer. På grund avsmå mängder och stor variation i data kan inte tydliga kvantitativa skillnaderfastställas mellan avfallsfraktionerna, men emissioner från bränder i el- ochelektronikskrot utmärker sig särskilt med höga halter och ett brett spektrum avtoxiska ämnen. Vid diskussion kring erfarenheter hos branschen av inträffadebränder framgick tydligt att bränder i blandade avfallshögar som skapats tillföljd av otillåten avfallshantering är särskilt problematiska till följd av brand pådjupet av högarna och bristen av förebyggande åtgärder för effektiv släckning.

Projektets syfte att sammanställa de främsta riskerna med brandemissioner frånolika avfallsslag samt att sprida kunskapen inom Avfall Sveriges nätverk bedömsha uppfyllts. I projektet framgår dock att emissioner från brand i batteriavfallbehöver vidare forskning, samt att utsläpp av PFAS till luft och vatten frånavfallsbränder är relativt outforskat.Nyckelord: avfall, bränder, avfallsbränder, emissioner, immisioner, risker,släckvatten, luftemissioner

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Vid lagring av alla typer av brännbart avfall finns det en risk för bränder som riskerar leda till omfattande emissioner av hälsovådliga och miljöfarliga ämnen till luft, mark och vatten. En särskild risk för uppkomst av brand uppstår när avfallet inte lagras på ett kontrollerat sätt vilket också försvårar för en effektiv, personsäker och miljösäker släckningsinsats.

Projektet syftade till att nå en bättre förståelse av de främsta riskerna med brandemissioner och deras effekt från olika avfall genom att komplettera tidigare sammanställningar av emissioner från avfallsbränder. I arbetet ingick också en insamling av erfarenheter och resultat från emissionsmätningar från inträffade avfallsbränder samt att underlätta kunskapsspridning i ämnet genom en workshop.

Insamling och analys av emissionsdata genom en litteraturstudie och från inträffade avfallsbränder där analysdata har funnits tillgängligt har genomförts. Även en workshop där verksamhetsutövare och aktörer inom området deltog har genomförts under våren 2023. I detta forum presenterades resultaten frånprojektet samt erfarenheter från branschen och andra närliggande relevanta fält.

I projektet har el- och elektronikskrot, brännbara verksamhetsavfall samtblandade avfallstippar undersökts. Resultaten i projektet visar på att bränderi alla dessa avfallsslag utgör en hög risk för emissioner till luft och vatten medhög toxikologisk risk för människa och vattenlevande organismer. På grund avsmå mängder och stor variation i data kan inte tydliga kvantitativa skillnaderfastställas mellan avfallsfraktionerna, men emissioner från bränder i el- ochelektronikskrot utmärker sig särskilt med höga halter och ett brett spektrum avtoxiska ämnen. Vid diskussion kring erfarenheter hos branschen av inträffadebränder framgick tydligt att bränder i blandade avfallshögar som skapats tillföljd av otillåten avfallshantering är särskilt problematiska till följd av brand pådjupet av högarna och bristen av förebyggande åtgärder för effektiv släckning.

Projektets syfte att sammanställa de främsta riskerna med brandemissioner frånolika avfallsslag samt att sprida kunskapen inom Avfall Sveriges nätverk bedömsha uppfyllts. I projektet framgår dock att emissioner från brand i batteriavfallbehöver vidare forskning, samt att utsläpp av PFAS till luft och vatten frånavfallsbränder är relativt outforskat.Nyckelord: avfall, bränder, avfallsbränder, emissioner, immisioner, risker,släckvatten, luftemissioner

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2023-12-01