Krav på spårbarhet väcker frågor

Avfall Sverige får många frågor gällande de nya kraven att anteckna och registrera uppgifter om farligt avfall, men vägledningen dröjer och få svar finns att ge.

En avgörande fråga är om varje enskild leverans till återvinningscentralerna, från hushåll eller andra, omfattas av den skärpta anteckningsskyldigheten. Det skulle innebära en enorm arbetsbelastning för kommunerna om så är fallet. Avfall Sverige inväntar besked i denna, och andra, frågor från Naturvårdsverket. 

– Handläggare på Naturvårdsverket har till en medlem sagt att kommunkod ska anges när hushåll lämnar farligt avfall vid en återvinningscentral. Men jag ser inte att det finns stöd för detta så länge som hushållet endast transporterar eller lastar om farligt avfall, eftersom just transport och omlastning av lämnaren är undantas från anteckningsskyldigheten, säger Sven Lundgren, chefsjurist på Avfall Sverige.

Naturvårdsverket har ännu inte publicerat en vägledning om de nya antecknings- och rapporteringskraven, men myndigheten meddelade i juni att de förbereder sig ”så långt det är möjligt för att kunna ha ytterligare vägledning på plats senast 1 november”.

I väntan på en vägledning har Avfall Sverige ställt frågor till Naturvårdsverket om hur kommunerna de facto förväntas agera; så fort vi har fått svar kommer de att publiceras på hemsidan, se länk nedan.

I kommande nummer av Avfall och Miljö kommenteras kraven på spårbarhet av farligt avfall av Anna Andersson, miljöstrateg på Sysav:

– Det är oerhört mycket information som ska lämnas och på ett komplicerat sätt. Trots att lagen trätt i kraft har det inte kommit någon ny information om hur det här ska fungera i praktiken, så vi som jobbar med detta har svårt att förbereda oss och vi har inte fått tillgång till något testsystem. Det blir mycket svårt att hinna klart till den 1 november.

Naturvårdsverket tycks förstå svårigheterna att hinna implementera alla förändringar i tid. På sin hemsida skriver de att information och kunskapsspridning kommer att prioriteras framför normal tillsyn i den här frågan.


Bakgrund

Följande gäller:

  • En utökad anteckningsskyldighet för farligt avfall i Avfallsförordningen började gälla den 1 augusti. Den preciserar skyldigheten om vad och hur verksamheter ska föra anteckningar om sitt farliga avfall.
  • I nuläget krävs inga konkreta förändringar, men från och med 1 november ska anteckningarna rapporteras in i ett digitalt avfallsregister. Inga anteckningar ska behöva rapporteras in retroaktivt för perioden 1 augusti till 31 oktober.

Syftet med att föra in uppgifter om farligt avfall i ett digitalt avfallsregister är att uppfylla EU:s krav om spårbarhet för farligt avfall.
Förändringen berör uppskattningsvis en miljon verksamheter i Sverige som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Hos Avfall Sveriges medlemmar berörs exempelvis återvinningscentraler, avfallsanläggningar och förbränningsanläggningar. Bland annat ska farligt avfall som samlats in av kommuner antecknas och registreras vid mottagning och innan det överlämnas för borttransport och behandling. Registrering i avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efter den tidpunkt när anteckningen ska göras eller sammanställas.

Det nya avfallsregistret har utvecklats av Naturvårdsverket. Uppgifter om farligt avfall kommer att kunna matas in i avfallsregistret på två olika sätt: 

  1. via en e-tjänst där man loggar in med e-legitimation,
  2. via så kallat API där verksamheten, till exempel kommunen, anslutet sitt eget verksamhetssystem till Naturvårdsverkets avfallsregister. Hur detta ska ske rent praktiskt är ännu inte färdigutrett av Naturvårdsverket. 

Läs mer
Avfall Sveriges frågor och svar (kräver inloggning) https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/vanliga-fragor-och-svar/juridik/

Naturvårdsvekts pressmeddelande, som sammanfattar ändringarna: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Behandling-av-farligt-avfall-rapporteras-pa-nytt-satt-fran-1-november/ 

Naturvårdsvekts huvudsidan för spårbarhetsrelaterad information:http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/

Naturvårdsvekts frågor och svar, som Naturvårdsverket hänvisar till i väntan på en vägledning: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/fragor-svar-rapporteringssystem-farligt-avfall/

Naturvårdsverkets tekniska information om avfallsregistret: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/

Avfallsförordningen (2020:614), se kapitel 6 om Spårbarhet för farligt avfall: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614   


Skriv ut:

Datum