Frågor vi driver

Krav på tillhandahållande av insamlingssystem för matavfall

Från och med 1 januari 2024 ska kommunerna tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll. Detta ska därmed kunna samordnas med genomförandet av EU:s krav på att alla hushåll och verksamheter ska sortera ut biologiskt avfall från annat avfall.  

Kommunerna har också ett ansvar att samla in utsorterat sådant matavfall och annat bioavfall från verksamheter som utgör kommunalt avfall.  

Genom beviljande av dispens av Naturvårdsverket eller åberopande av undantag kan insamling av matavfall och förpackningsavfall få en samlad lösning i stället för olika införandetidpunkter i den enskilda kommunen. 

Förpackat livsmedel

Från och med utgången av år 2023 måste avfallsinnehavare se till att förpackningar skiljs från sitt innehåll innan det slängs, eller säkerställa att det görs senare.

Ändringar i avfallsförordningen innebär att alla avfallsinnehavare måste öppna eventuella förpackningar och lämna förpackningen till förpackningsinsamling. Om innehållet är livsmedel ska det läggas bland matavfallet. Alternativet är att se till att det sker i senare led. Ändringarna i avfallsförordningen innebär också att förpackningsavfallet, som uppstår efter att förpackningen skiljts från sitt innehåll, ska lämnas till materialåtervinning.

Regeln träder i kraft 1/1 2023 men ska enligt övergångsbestämmelserna inte följas förrän 1/1 2024.

Senast uppdaterad - 2023-01-11