Frågor vi driver

Hållbar plastanvändning

Avfall Sverige anser att plast ska användas där det är mest lämpligt och att så mycket som möjligt av använd plast ska cirkuleras samt att råvara av plast successivt blir mindre fossilberoende. På en global nivå är det centralt att kvalificerad avfallshantering finns etablerad för att förhindra att plast dumpas i vattendrag, som i sin tur blir de primära källorna till plastavfall i världshaven via de stora floderna  

En mängd aktiviteter kring plast pågår både i Sverige,inom EU och globalt som Avfall Sverige är delaktiga i, bland annat genom frågor om kvotplikt, bättre insamling och bättre materialåtervinning. Avfall Sverige fortsätter att arbeta utifrån de ståndpunkter om plast som togs fram 2020 och deltar med inspel via International Solid Waste Association (ISWA) till de globala förhandlingarna om plastföroreningar som för närvarande bedrivs inom FN.

Senast uppdaterad - 2022-12-06