Frågor vi driver

En ny förpackningsförordning - kommunalt insamlingsansvar och krav på fastighetsnära insamling  

Den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av hushållens förpackningsavfall, från producenterna. Insamlingen ska ske genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. 

1 januari 2026 ska kommuner ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser.  

Slutligen, den 1 januari 2027 ska kommuner ordna fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll och från verksamheter som är samlokaliserade med hushåll och som anmält att de vill ha kommunal insamling. Kommuner ska också ordna insamling av skrymmande förpackningar vid lättillgängliga insamlingsplatser 

Detta beslutade den förra regeringen om den 30 juni 2022.  

Avfall Sverige har drivit frågan om ett kommunalt insamlingsansvar under många år, det har nu slutligen gått från utredningar, debatt och oenighet till ett med producenterna gemensamt ställningstagande och regeringsbeslut.  

Arbetet går nu in i en genomförandefas, Avfall Sveriges arbete inriktas därför nu främst på rådgivning, vägledning och kommunikation i syfte att på bästa sätt bistå medlemmarna i förändringsarbetet. Arbetet sker också i samverkan med Svenskt Producentansvar, SPA, och Förpackningsinsamlingen, FTI, vad gäller kommuners eventuella övertagande av återvinningsstationer samt med TMR och Naturvårdsverket och i dialog med SKR och övriga eventuellt berörda.  

Senast uppdaterad - 2022-12-06