Frågor vi driver

Ansvarsavgränsning kommunalt avfall

Den 1 september 2022 redovisade Naturvårdsverket sitt regeringsuppdrag gällande förslag om avgränsning av kommunalt avfall.   

Avfall Sverige har fört fram behovet av att klargöra ansvarsavgränsningen avseende kommunalt avfall från verksamheter (se hemställan från den 8 april 2021 samt den 16 december 2021). Avfall Sverige förordar en avreglering av kommunens ansvar för kommunalt avfall från detaljhandel (när avfallet från försäljningsverksamheten utgör den övervägande delen). Avfall Sverige anser också att det är lämpligt att avreglera kommunens ansvar för kommunalt avfall i form av kontorspapper samt park- och trädgårdsavfall från verksamheter.  

Avfall Sverige vill också se en utvidgad och tydligare dispensgrund för verksamheter som innehar kommunalt avfall och som vill hantera sitt avfall själva. Auktorisation av verksamheter som vill hantera kommunalt avfall själva är en annan möjlighet.  

Avfall Sverige anser inte att Naturvårdsverket förslag ligger i linje med det som myndigheten hade i uppdrag att utreda, och inte heller att de är lämpliga. 

Senast uppdaterad - 2022-12-06