Frågor vi driver

Ekodesign för hållbara produkter

Avfall Sverige arbetar för att driva på arbetet med EU-kommissionens förslag till Ekodesignförordning. Förslaget omfattar bland annat bindande ekodesignkrav, kvotplikt, produktpass, krav på livscykelanalyser, reparerbarhet och längre livslängd på produkter. Flera av förslagen ligger nära frågor som Avfall Sverige drivit under fler år, bland annat inom ramen för kampanjen osynligt avfall.  

Avfall Sverige anser att ekodesignförordningen bör vara en högst prioriterad fråga under Sveriges kommande ordförandeskap i EU (våren 2023) och framöver samt att kraven på ekodesign behöver genomföras skyndsamt. Elektriska och elektroniska produkter bör prioriteras samt kläder och andra textilier, plastprodukter och byggprodukter.  

Förslaget om kvotplikt, dvs. krav på inblandning av återvunnet material i nya produkter, är viktigt för att skapa en marknad för återvunna material. Förslaget om produktpass, dvs. en märkning med information om… (kan behöva förklaras här) behöver utformas så att passen inte medför ett avfallsproblem. Förslaget om  att osålda produkter inte får förstöras är inte tillräckligt långtgående i sin utformning och bör skärpas. Regleringen av marknadskontrollen behöver kompletteras med krav avseende myndigheternas kompetensförsörjning och finansiering.  

Det är av mycket stor vikt vid utformningen av ekodesignkraven att återbruk och andrahandsmarknader inte försvåras.  

Ekodesignförordningen bör kompletteras med en bestämmelse om att vid slutavvägningen ska miljö- och klimatmässig hållbarhet väga tyngre än fri rörlighet och konkurrensneutralitet. 

Senast uppdaterad - 2022-12-06