2022:16/Deltömning av slamavskiljare med enfacksbil

  • Författare: WSP Sverige AB och Dala Vatten och Avfall AB
  • Pris: 300

Slamtömning kan ske med olika tekniker där det vanligaste systemet i Sverige är heltömning, även kallad konventionell tömning, följt av deltömning och mobil avvattning. Rapportens första del omfattar en kunskapsöversikt om slamavskiljare i enskilda avlopp och beskrivning av i Sverige förekommande tömningstekniker.

Vid deltömning med enfacksbil (samma typ av fordon som vid heltömning) sugs flyt- och bottenslam upp separat och vattnet lämnas kvar i slamavskiljaren. Syftet med denna studie var att ta fram fakta om deltömning med enfacksbil, att klargöra och dokumentera om tömningstekniken säkerställer att bottenslammet sugs upp vid tömning samt att dokumentera hur efterföljande reningssteg påverkas.

Studien har genomförts i Leksand där deltömning med enfacksbil är en tömningsteknik som har använts under många år men där osäkerhet kring dess tillförlitlighet har gjort att den delvis har frångåtts. Intresse finns för att återgå till denna tömningsteknik. Provtagning och analys på halt suspenderade ämnen (susphalt) och pH samt temperaturmätning har vid fyra tillfällen under hösten 2021 utförts i 17 slamavskiljare. Beräkning av slamavskiljarnas våtvolym gjordes vid tömning samt att mätning (lodning) av nivåer bottenslam i alla kammare genomfördes vid tre av fyra provtagningstillfällen.

Tillverkare av slamavskiljare dimensionerar normalt för en susphalt upp till 200 mg/l vid utloppet från slamavskiljare före efterföljande reningssteg (infiltration eller markbädd). Studien visar att halten suspenderade ämnen före tömning hade ett medianvärde på 67 mg/l. Efter tre dagar var medianvärdet 86 mg/l och efter 14 dagar 73 mg/l. Inget provsvar ligger högre än 150 mg/l efter två månader. Analysresultaten från provtagningarna är likvärdiga med tidigare studier av slamtömningsteknikerna heltömning, deltömning med tvåfacksbil och mobil avvattning med polymerer. Studiens samlade analysresultat visar att halten suspenderade ämnen, visade som medianvärden, och den beräknade variationen under ett kalenderår är jämförbar med tömningstekniken heltömning.

Mätningar av nivåer av bottenslam i kammare 1 visar att medianvärdet 22,5 cm slamnivå före tömning minskar till 5,0 cm 14 dagar efter tömning. En viktig faktor för att få gott resultat vad gäller kvarlämnad mängd vatten utan att bottenslammet blir kvar i slamavskiljaren är chaufförens utbildning och erfarenhet.

Mängden slam och vatten från slamavskiljarna som transporterades till avlämning i studien minskade med drygt 40 % jämfört med om heltömning hade utförts. Denna studie visar att det vid deltömning med enfacksbil normalt räcker att åka till avlämning två gånger per skift mot tre gånger vid heltömning. I Leksand kan transportarbetet till avlämning därmed minskas med en tredjedel medan det totala transportarbetet för slamtömning kan minskas med 7 %.

Förhållandena i kommunen är avgörande för hur stor miljövinsten i minskat transportarbete vid deltömning med enfacksbil blir. Generellt gäller att ju längre det är till avlämningsplatsen, desto mer kan transportarbetet minskas vid deltömning jämfört med heltömning.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Slamtömning kan ske med olika tekniker där det vanligaste systemet i Sverige är heltömning, även kallad konventionell tömning, följt av deltömning och mobil avvattning. Rapportens första del omfattar en kunskapsöversikt om slamavskiljare i enskilda avlopp och beskrivning av i Sverige förekommande tömningstekniker.

Vid deltömning med enfacksbil (samma typ av fordon som vid heltömning) sugs flyt- och bottenslam upp separat och vattnet lämnas kvar i slamavskiljaren. Syftet med denna studie var att ta fram fakta om deltömning med enfacksbil, att klargöra och dokumentera om tömningstekniken säkerställer att bottenslammet sugs upp vid tömning samt att dokumentera hur efterföljande reningssteg påverkas.

Studien har genomförts i Leksand där deltömning med enfacksbil är en tömningsteknik som har använts under många år men där osäkerhet kring dess tillförlitlighet har gjort att den delvis har frångåtts. Intresse finns för att återgå till denna tömningsteknik. Provtagning och analys på halt suspenderade ämnen (susphalt) och pH samt temperaturmätning har vid fyra tillfällen under hösten 2021 utförts i 17 slamavskiljare. Beräkning av slamavskiljarnas våtvolym gjordes vid tömning samt att mätning (lodning) av nivåer bottenslam i alla kammare genomfördes vid tre av fyra provtagningstillfällen.

Tillverkare av slamavskiljare dimensionerar normalt för en susphalt upp till 200 mg/l vid utloppet från slamavskiljare före efterföljande reningssteg (infiltration eller markbädd). Studien visar att halten suspenderade ämnen före tömning hade ett medianvärde på 67 mg/l. Efter tre dagar var medianvärdet 86 mg/l och efter 14 dagar 73 mg/l. Inget provsvar ligger högre än 150 mg/l efter två månader. Analysresultaten från provtagningarna är likvärdiga med tidigare studier av slamtömningsteknikerna heltömning, deltömning med tvåfacksbil och mobil avvattning med polymerer. Studiens samlade analysresultat visar att halten suspenderade ämnen, visade som medianvärden, och den beräknade variationen under ett kalenderår är jämförbar med tömningstekniken heltömning.

Mätningar av nivåer av bottenslam i kammare 1 visar att medianvärdet 22,5 cm slamnivå före tömning minskar till 5,0 cm 14 dagar efter tömning. En viktig faktor för att få gott resultat vad gäller kvarlämnad mängd vatten utan att bottenslammet blir kvar i slamavskiljaren är chaufförens utbildning och erfarenhet.

Mängden slam och vatten från slamavskiljarna som transporterades till avlämning i studien minskade med drygt 40 % jämfört med om heltömning hade utförts. Denna studie visar att det vid deltömning med enfacksbil normalt räcker att åka till avlämning två gånger per skift mot tre gånger vid heltömning. I Leksand kan transportarbetet till avlämning därmed minskas med en tredjedel medan det totala transportarbetet för slamtömning kan minskas med 7 %.

Förhållandena i kommunen är avgörande för hur stor miljövinsten i minskat transportarbete vid deltömning med enfacksbil blir. Generellt gäller att ju längre det är till avlämningsplatsen, desto mer kan transportarbetet minskas vid deltömning jämfört med heltömning.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-08-12