2023-09-11

Afrikansk svinpest – så påverkas avfallshanteringen

Afrikansk svinpest har påvisats i prov från döda vildsvin som hittats i närheten av en avfallsanläggning strax sydost om Fagersta. Den för grisar smittsamma och dödliga virussjukdomen Afrikansk svinpest smittar inte till människor. Däremot kan människor sprida smittan vidare, bl.a. via mat som innehåller smittat kött såsom charkuterier som slängs vid t.ex. rastplatser eller i naturen. Hygiensierad biogödsel kan fortsatt användas utan problem. 

För att minimera smittspridning har Vafab miljö stängt återvinningscentralen på Sänkmossen i Fagersta tills vidare, eftersom den angränsar till avfallsanläggningen som ligger inom det drabbade området.

Vafabmiljö, som äger anläggningarna inom de drabbade området har vidtagit ett antal åtgärder för att minska smittspridningen, läs mer om dessa åtgärder på Vafab miljös hemsida

Hygienisering säkrar biogödseln

Även om matavfall skulle vara smittat med afrikansk svinpest medför det inte någon smittrisk vid behandling av matavfall vid biogasanläggningar, eftersom smittan avdödas effektivt genom hygienisering. Det finns därför inte heller någon risk att föra vidare smitta när man gödslar med hygieniserad biogödsel på åkermark.     

Hygieniseringen på biogasanläggningarna sker vanligtvis vid 70° C/60 minuter (alt 70 grader/en timme). Enligt WHO dör viruset vid 56° C/70 minuter eller 60° C/20 minuter.    

Vad händer nu? 

Jordbruksverket  vidtar fortlöpande åtgärder i det drabbade området som bl.a. instängsling. Uppdaterad information om åtgärder finns på Jordbruksverkets hemsida

Upprätthåll goda rutiner

Utanför smittzonen (som har egna restriktioner) är inget nytt eller förändrat. En korrekt avfallshantering som innebär att vildsvin inte får tillgång till bland annat matavfall, minimerar risken för att djur smittas.

Avfallsanläggningar som hanterar matavfall (som per definition kommer från kök, exempelvis i hushåll, restauranger och storkök) och trädgårdsavfall (inklusive fallfrukt) ska följa miljölagstiftningen. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller. 

Den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön. Särskild hänsyn ska tas till den risk som hanteringen kan innebära för skada på vatten, luft, mark, växter eller djur (se 15 kap. 11 § miljöbalken).

Naturvårdsverkets hemsida finns uppdaterad information om rutiner och skalskydd på avfallsanläggningar. 

Avfall Sverige har också låtit göra en rättslig analys med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest, se länk

Detta gäller för döda vildsvin

Djur som har dött av svinpest utanför hushåll faller inte under kommunalt avfallsansvar. Detta eftersom döda djur av en art som inte är traditionella sällskapsdjur inte är kommunalt avfall. 

Däremot kan kommunen ha ett ansvar för att avlägsna döda vildsvin enligt lagen om gaturenhållning och skyltning. Det gäller när döda vildsvin påträffats i områden som är redovisade i detaljplan men också på andra platser utomhus där allmänheten får färdas fritt. Kommunens skyldigheter gäller dock inte om åtgärderna ska utföras av Trafikverket eller om en avfallsproducent eller markägare kan göras ansvarig.

Jordbruksverket lämnar information på sin hemsida hur den som hittar döda vilda djur ska agera.

Vad kommuner mer kan göra

  

Läs mer

Kommunalt ansvar i 15 kap. 20 § miljöbalken samt Lagen (1998:814) om gaturenhållning och skyltning

Hantering av avfall i 15 kap. 11 § miljöbalken

Avfall Sveriges guide nr. 25, avsnitt 3.20.

 

Mer information 

 

Vid frågor

Kontakta Avfall Sveriges vd Tony Clark.

 

Senast uppdaterad - 2023-11-27

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer
Loggo, Neg Mot Grön

2023-12-15

Varning: Spam via e-post från Avfall Sverige

Avfall Sveriges medarbetare Katarina Sundberg har fått sin e-post hackad. Ett mail har skickats ut till ett stort antal personer med rubriken ”Avfall…

Läs mer