2023-09-11

Afrikansk svinpest – så påverkas avfallshanteringen

Afrikansk svinpest har påvisats i ett prov från ett dött vildsvin som hittats strax sydost om Fagersta. Den för grisar smittsamma och dödliga virussjukdomen Afrikansk svinpest smittar inte till människor. Däremot kan människor sprida smittan vidare, via matrester i naturen. I det drabbade området har en återvinningscentral stängt, men matavfallet återvinns som vanligt. Hygiensierad biogödsel kan fortsätta användas utan problem. 

Jordbruksverket har beslutat att återvinningscentralen på Sänkmossen i Fagersta stängs tills vidare, eftersom den angränsar till avfallsanläggningen.

Genom att stänga återvinningscentralen för allmänheten kan Vafabmiljö, som äger anläggningen, rengöra de fordon, främst sopbilar, som lämnar Sänkmossen. Däck och hjulhus rengörs och desinficeras innan de lämnar området.

Matavfallet skickas liksom tidigare till biogasanläggningen på Gryta i Västerås. Inga vildsvin eller andra djur kan komma åt avfallet.

Restavfallet skickas till Norsa i Köping. På Norsa tippas restavfallet direkt in i förbränningsanläggningen. Området är dessutom stängslat.

Hygienisering säkrar biogödseln

Även om matavfall skulle vara smittat med afrikansk svinpest behöver det inte medföra någon vidare smittrisk, eftersom smittan avdödas effektivt på biogasanläggningar med hygienisering. Det finns därför ingen risk att föra vidare smittan när man gödslar med hygieniserad biogödsel på åkermark.     

Hygieniseringen på biogasanläggningarna sker vanligtvis vid 70° C/60 minuter (alt 70 grader/en timme). Enligt WHO dör viruset vid 56° C/70 minuter eller 60° C/20 minuter.    

Vad händer nu? 

Jordbruksverket är på plats i Fagersta och planerar för diverse åtgärder. Avfall Sverige är i dialog med sina medlemmar om bästa vägen framåt. 

 

Upprätthåll goda rutiner

Utanför smittzonen (som har egna restriktioner) är inget nytt eller förändrat. En korrekt avfallshantering som innebär att vildsvin inte får tillgång till bland annat matavfall, minimerar risken för att djur smittas.

Avfallsanläggningar som hanterar matavfall (som per definition kommer från kök, exempelvis i hushåll, restauranger och storkök) och trädgårdsavfall (inklusive fallfrukt) ska följa miljölagstiftningen. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller; den som bedriver en verksamhet som kan orsaka olägenhet för människors hälsa och miljön ska vidta försiktighetsåtgärder, och den som hanterar avfall ska göra det på ett sätt som inte orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön. 

Enligt Jordbruksverkets tolkning innebär detta följande:

Smittkällan för utbrottet av afrikansk svinpest har inte kunnat lokaliseras, och kommunerna följer sina tillstånd. Samtidigt finns det förstås alltid utrymme för förbättringar, diskussioner förs  med ansvariga myndigheter och miljötillsyn vad som ytterligare kan göras för att hantera situationen. En prioriterad fråga är att få ut matavfallet från restavfallet, och redan under 2024 kommer vi troligen att kunna se förbättringar då matavfallet ska sorteras ut separat i hela landet.

Detta gäller för döda vildsvin

Djur som har dött av svinpest utanför hushåll faller inte under kommunalt avfallsansvar. Detta eftersom döda djur av en art som inte är traditionella sällskapsdjur inte är kommunalt avfall. 

Däremot kan kommunen ha ett ansvar för att avlägsna döda vildsvin enligt lagen om gaturenhållning och skyltning. Det gäller när döda vildsvin påträffats i områden som är redovisade i detaljplan men också på andra platser utomhus där allmänheten får färdas fritt. Kommunens skyldigheter gäller dock inte om åtgärderna ska utföras av Trafikverket eller om en avfallsproducent eller markägare kan göras ansvarig.

Jordbruksverket lämnar information på sin hemsida hur den som hittar döda vilda djur ska agera.

Vad kommuner mer kan göra

  

Läs mer

Kommunalt ansvar i 15 kap. 20 § miljöbalken och i Avfall Sveriges guide nr. 25, avsnitt 3.20.

Lagen (1998:814) om gaturenhållning och skyltning

 

Mer information 

 

Vid frågor

Kontakta Avfall Sveriges rådgivare för återvinningscentraler Camilla Nilsson.

 

Senast uppdaterad - 2023-09-19

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer