Rapporter & utveckling

Fossilfri avfallshantering

Utlysning nr. 1 inom Avfall Sveriges utvecklingssatsning

Tema: Fossilfri avfallshantering

Sista ansökningsdag: 2024-02-08

 

Utlysning 1 - Fossilfri avfallshantering

Detta område ska visa hur avfallshanteringen kan bidra till en bättre miljö och ett fossilfritt samhälle. Avfall Sverige vill vara en del av lösningen, inte en del av problemet.

Vad innebär det?

Många, eller kanske de flesta, regioner och kommuner har tidsbestämda målsättningar om minskad klimatpåverkan, uttryckta i former av fossilfrihet eller fossiloberoende. Och många företag och verksamheter har egna miljömål där man vill minska sin klimatpåverkan. Tredjeparts-certifieringar tas ofta till hjälp för att värdera avfallshantering och energianvändning.

Kommunerna har idag formellt ingen eller liten rådighet över vad vi kan kalla uppströmsfrågor, det vill säga rådighet över design av produkter produkternas innehåll av farliga ämnen och konsumtion. Stora mängder avfall med fossilt innehåll når avfallsströmmarna och slutligen avfallshanteringen årligen. Avfall Sveriges vision, ”Det finns inget avfall” med tillhörande mål och målbilder, förutsätter ändå att branschen engagerar sig i dessa frågor.

Varför detta är ett viktigt område?

Fokusområdet fossilfri avfallshantering ger kunskap om avfallshanteringens bidrag till omställningen till ett fossilfritt samhälle genom att minska utsläpp av växthusgaser.

Vad behöver exempelvis göras?

Vill du veta mer om utlysningen och Avfall Sveriges utvecklingssatsning? Kontakta utvecklingschef Jessica Christiansen.

Senast uppdaterad - 2023-12-21

Jessica Christensen

KONTAKT

Jessica Christiansen

Utbildnings- och utvecklingschef