Remissvar från Avfall Sverige

Avfall Sverige tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Föreningen har därför löpande kontakter med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner remissvaren. Ursprungsdokumenten finns hos respektive myndighet.

Remissvar 2022

REMISSVAR: Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet

REMISSVAR: EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter

REMISSVAR: Energimyndighetens rapport ”Första, andra, tredje…”

REMISSVAR: Promemorian Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

REMISSVAR: Remiss av EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall, KOM(2021)709

REMISSVAR: Vägen mot fossiloberoende jordbruk, SOU 2021:67

REMISSVAR: Remiss av reviderade förslag av EUs gasmarknadspaket

REMISSVAR: Remiss av EU-förordning om minskade metanutsläpp i energisektorn

REMISSVAR: Remiss av förslag till direktivet om byggnaders energiprestanda

REMISSVAR: En förbättrad förpackningsinsamling – förbättrade roller för kommuner och producenter

REMISSVAR: Remiss av Promemorian producentansvar för bilar respektive däck – nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv

REMISSVAR: BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning

REMISSVAR: Ds 2021:31 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

REMISSVAR: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser (miljöbrottsdirektivet)

REMISSVAR: Naturvårdsverkets förslag om genomförande av artikel 22 om bioavfall

REMISSVAR: Konsumentinformation om kvaliteter och miljöegenskaper hos avfallsgenererade produkter

 

Remissvar 2021

REMISSVAR: Remiss av Naturvårdsverkets förslag till Vägledning om industriutsläppsbestämmelser (rapport 6702)

REMISSVAR: Promemoria om ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationstjänster

REMISSVAR: Vägledning om energihushållningsplaner

REMISSVAR: Avfallskoder för litium-jonbatterier samt klassning av alkaliska batterier som farligt avfall

REMISSVAR: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21)

REMISSVAR: Kompletterande förslag till Havs- och vattenmyndighetens rapport om producentansvar för fiskeredskap

REMISSVAR: Ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport

REMISSVAR: Förbättrad avfallsstatistik (NV-02826-20)

REMISSVAR: Vägledning om BAT-slutsatser för avfallsförbränning

REMISSVAR: SOU 2021:24 Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin

REMISSVAR: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen samt om ändring av beslut (EU) 2015/1814 och förordning (EU) 2015/757

REMISSVAR: Promemorian Avskaffad reklamskatt

REMISSVAR: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/631 om normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon 

REMISSVAR: Betänkandet Utfasningsutredningen (SOU 2021:48)

REMISSVAR: SOU 2021:26 – Använd det som fungerar

REMISSVAR: Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

REMISSVAR: promemorian ”Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet”

REMISSVAR: Promemorian Ytterligare stimulanser på hyberområdet: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

REMISSVAR: Inbjudan att lämna synpunkter i samband med remiss på Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion

REMISSVAR: Tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor

REMISSVAR: Miljömålsberedningens delbetänkande Havet och människan (SOU 2020:83)

REMISSVAR: Remiss av föreskriften om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (STEMFS 2017:4)

REMISSVAR: Ordning och reda på avfallet

REMISSVAR: Remissvar på promemorian Genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsförbränning och livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin

REMISSVAR: Remiss av SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil

REMISSVAR: Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om batterier

REMISSVAR: Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

REMISSVAR: Remiss om ändring i föreskriften om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flyttande biobränslen (STEMFS 2017:4)

REMISSVAR: Remiss av Nationell plan för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

Remissvar 2020

REMISSVAR: Remiss av betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)

REMISSVAR: Remiss av Havs- och Vattenmyndighetens förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet

REMISSVAR: Förslag till föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall

REMISSVAR: Remiss av betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20)

REMISSVAR: Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

REMISSVAR: Remiss av Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”

SYNPUNKTER: Naturvårdsverkets vägledning om återvinning av avfall i anläggningsarbeten: Undersökning av avfallets innehåll och egenskaper

REMISSVAR: Remiss av SOU 2019:45 Framtidens kemikaliekontroll – Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen 

REMISSVAR: Remiss av promemorian Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

REMISSVAR: Remiss av SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid

ANGÅENDE REMISS: PM Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19

REMISSVAR: Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3

REMISSVAR: Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter i miljöbalken

REMISSVAR: Mer biogas! För ett hållbart Sverige Betänkande av biogasmarknadsutredningen SOU 2019:63

REMISSVAR: Rut-utredningens delbetänkande "Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget"

REMISSVAR: En anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

SYNPUNKTER: Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet  

REMISSVAR: Promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter

REMISSVAR: Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling

REMISSVAR: Förslag till föreskrifter om uppgifter till energistatistik STEMFS 2019:X

Remissvar 2019

REMISSVAR: Promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet samt rapporten Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall

REMISSVAR: Förslag till ändringar av bilagor till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport

REMISSVAR: Promemorian Skatt på plastbärkassar

REMISSVAR: Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande, SOU 2019:13

REMISSVAR: Vägledning förpackningar och returpapper

REMISSVAR: Remiss av Vägledning för prövning av små avloppsanläggningar

Remissvar 2018

REMISSVAR: Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

REMISSVAR: Remiss av Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

REMISSVAR: Remiss av betänkande SOU 2018:34 ”Vägar till hållbara vattentjänster”

REMISSVAR: Remiss avseende delar av betänkandet Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?  (SOU 2017:83) - avseende skatt på avfall som förbränns (avsnitten 1.3, kap. 7–15 samt avsnitt 21.3 i betänkandet)

REMISSVAR: Förslag till nya föreskrifter om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall

REMISSVAR: Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

REMISSVAR: Uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar

REMISSVAR: Ändring av Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion 

REMISSVAR: Förslag till ny vägledning om "Tillämpning av miljöbalken vid lokalt omhändertagande av smittfarligt avfall vid epizootiutbrott - vägledning för hantering och tillsyn"

REMISSVAR:  Net Zero – Remissversionen av certifieringsmanualen

REMISSVAR: Promemoria om mer fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper – utveckling av producentansvaren 

REMISSVAR: Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011 :6) - föreskrifter och allmänna råd

REMISSVAR: Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)

REMISSVAR: Remiss betänkandet Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel

REMISSVAR: Förslag till Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan

REMISSVAR: Remiss av promemoria om förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet​

REMISSVAR: Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

REMISSVAR: Betänkande Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)

REMISSVAR: Naturvårdsverkets remiss av förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023

Remissvar 2017

REMISSVAR: Promemoria – Otillåten avfallstransport

REMISSVAR: Synpunkter på IPPC-byråns utkast till BAT-slutsatser inför det sista arbetsgruppsmötet inom ramen för revideringen av BREF-dokumentet för avfallsbehandling

REMISSVAR: Kommentarer inför harmoniseringsmöte den 13-17 mars 2017 för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg

REMISSVAR: Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

REMISSVAR: Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning

REMISSVAR: Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/76/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

REMISSVAR: Promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

REMISSVAR: Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

REMISSVAR: Remiss av promemorian Genomförande av ILUC-direktivet

REMISSVAR: Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys

REMISSVAR: Statens jordbruksverks föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

REMISSVAR: Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag: Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall samt icke farligt byggnads- och rivningsavfall

REMISSVAR: Remiss av utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir. 2016:3 

REMISSVAR: Synpunkter på IPCC-byråns utkast till final draft av BAT-slutsatser inom ramen för revideringen av BREF-dokumentet för avfallsbehandling

REMISSVAR: Remiss av förslag till föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial

REMISSVAR: Remiss av förslag till föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden

REMISSVAR: Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

REMISSVAR: Naturvårdsverkets utredning av konsekvenserna för verkets förslag till nationell fosforförordning av EU-kommissionens förslag till gödselproduktförordning

REMISSVAR: Mikroplaster – Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige

REMISSVAR: Förslag till ändrade föreskrifter om handel med utsläppsrätter

REMISSVAR: Remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

REMISSVAR: Kravspecifikation för certifierad anläggare av små avloppsanläggningar

 


Skriv ut: