Remissvar

Avfall Sverige tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Föreningen har därför löpande kontakter med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner remissvaren. Ursprungsdokumenten finns hos respektive myndighet.

Remissvar 2018

REMISSVAR: Betänkande Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)

REMISSVAR: Naturvårdsverkets remiss av förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023

Remissvar 2017

REMISSVAR: Promemoria – Otillåten avfallstransport

REMISSVAR: Synpunkter på IPPC-byråns utkast till BAT-slutsatser inför det sista arbetsgruppsmötet inom ramen för revideringen av BREF-dokumentet för avfallsbehandling

REMISSVAR: Kommentarer inför harmoniseringsmöte den 13-17 mars 2017 för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg

REMISSVAR: Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

REMISSVAR: Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning

REMISSVAR: Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/76/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

REMISSVAR: Promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

REMISSVAR: Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

REMISSVAR: Remiss av promemorian Genomförande av ILUC-direktivet

REMISSVAR: Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys

REMISSVAR: Statens jordbruksverks föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

REMISSVAR: Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag: Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall samt icke farligt byggnads- och rivningsavfall

REMISSVAR: Remiss av utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir. 2016:3 

REMISSVAR: Synpunkter på IPCC-byråns utkast till final draft av BAT-slutsatser inom ramen för revideringen av BREF-dokumentet för avfallsbehandling

REMISSVAR: Remiss av förslag till föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial

REMISSVAR: Remiss av förslag till föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden

REMISSVAR: Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

REMISSVAR: Naturvårdsverkets utredning av konsekvenserna för verkets förslag till nationell fosforförordning av EU-kommissionens förslag till gödselproduktförordning

REMISSVAR: Mikroplaster – Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige

REMISSVAR: Förslag till ändrade föreskrifter om handel med utsläppsrätter

REMISSVAR: Remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

REMISSVAR: Kravspecifikation för certifierad anläggare av små avloppsanläggningar​​​​​​​


Skriv ut: