2022:17/Utredning kring möjliga förändringar av enhet för gränsvärden inom certifierad återvinning – SPCR 120

 • Författare: Emelie Ljung och Ola Palm, RISE Kretsloppsteknik
 • Antal sidor: 66
 • Pris: 300

Certifierad återvinning har sedan starten år 1999 haft haltgränsvärden för metaller i biogödsel (SPCR 120) och kompost (SPCR 152). Precis som för de flesta andra gränsvärden som finns är enheten mg/ kg torrsubstans (TS).

Nuvarande metallgränsvärde i mg/kg TS anses i flera sammanhang skapa problem för förädlade biogödselprodukter genom att dessa kan blir mer koncentrerade och haltgränsvärden kan därför överskridas. Dessutom anses enheten mg/kg TS sakna koppling till användning på åkermark. Därför har det kommit förslag att relatera innehållet av olika ämnen till annat än TS, t.ex. växtnäringsämnen.

Projektets syfte var att utreda om och hur en förändrad beräkning av metallinnehållet bör se ut så att beräkningen inte påverkas av hur väl en anläggning kan omvandla den organiska delen av torrsubstansen till biogas samtidigt som mängden metall som cirkuleras tillbaka till åkermark inte ökar. Förändringen ska inte påverka vare sig den höga miljöambitionen hos eller trovärdigheten för Certifierad återvinning. Projektets mål var att sammanställa för- och nackdelar med val av olika enheter för metallgränsvärden för biogödsel och kompost.

Kompost används inte som ett gödselmedel. Användning är främst för andra ändamål, och därför ser vi utifrån denna studie inget behov av att föreslå någon ändring av enhet för metallgränsvärde för kompost.

Utifrån projektets problembeskrivning, sammanställning av olika enheter för metallgränsvärden som används inom olika regelverk, inspel från intervjuer med aktörer samt diskussioner inom projektets styrgrupp så har följande förslag på förändrad enhet och förändring av regelverket diskuterats och utretts:

 1. Skifta fokus till g metall/ha, år men ha kvar gränsvärdet mg metall/kg TS.
 2. Ändrad enhet för metallgränsvärde till mg metall/kg NH4-N.
 3. Anpassa enhet för metallgränsvärde beroende på typ av biogödselprodukt.
 4. Förändra regelverket till en ”light-variant” av EU:s Gödselproduktförordning (EU 2019/1009).
 5. Förändra regelverket från produktcertifiering till certifiering av användning, eller certifiering av båda.

Beräkningar i denna studie (utifrån årsmedelvärden för biogödsel och kvartals- eller månadsvärden för förädlade produkter) visar att alla anläggningar och förädlade produkter klarar Certifierad återvinnings gränsvärden i mg metall/kg TS. Om nya enheter skapas i mg metall/kg växtnäring (räknats fram inom projektet, finns ej som förslag i lagstiftning), överskrids dessa gränsvärden i många fall, baserat på att växtnäringstillförseln är den maximala enligt Jordbruksverkets regler. Nuvarande metallgränsvärden i mg/kg TS innebär som regel inga för problem för dagens certifierade biogasanläggningar. Dock kan det bli problem vid förädling till nya biogödselprodukter, vilket gör att dessa anläggningar bör vara uppmärksam på kvaliteten på substrat som används. Utrötningsgradens påverkan är liten.

Enheten för metallgränsvärde inom Certifierad återvinning föreslås även i framtiden att vara i mg metall/kg TS för kvalitetssäkring av produkten, och i g/ha, år för användning av biogödsel på åkermark. Det kvarstår att kvoten metall/TS kan vara begränsande för utvecklingen av nya biogödselprodukter. I dagsläget har dock inte denna utredning kunnat finna ett bra alternativ. Anläggningar bör vara medvetna om kvaliteten på substrat som de tar in så att dessa inte skapar problem samt att Certifierad återvinning bör förändra kraven i regelverket för hur innehållsdeklaration ska utformas.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Certifierad återvinning har sedan starten år 1999 haft haltgränsvärden för metaller i biogödsel (SPCR 120) och kompost (SPCR 152). Precis som för de flesta andra gränsvärden som finns är enheten mg/ kg torrsubstans (TS).

Nuvarande metallgränsvärde i mg/kg TS anses i flera sammanhang skapa problem för förädlade biogödselprodukter genom att dessa kan blir mer koncentrerade och haltgränsvärden kan därför överskridas. Dessutom anses enheten mg/kg TS sakna koppling till användning på åkermark. Därför har det kommit förslag att relatera innehållet av olika ämnen till annat än TS, t.ex. växtnäringsämnen.

Projektets syfte var att utreda om och hur en förändrad beräkning av metallinnehållet bör se ut så att beräkningen inte påverkas av hur väl en anläggning kan omvandla den organiska delen av torrsubstansen till biogas samtidigt som mängden metall som cirkuleras tillbaka till åkermark inte ökar. Förändringen ska inte påverka vare sig den höga miljöambitionen hos eller trovärdigheten för Certifierad återvinning. Projektets mål var att sammanställa för- och nackdelar med val av olika enheter för metallgränsvärden för biogödsel och kompost.

Kompost används inte som ett gödselmedel. Användning är främst för andra ändamål, och därför ser vi utifrån denna studie inget behov av att föreslå någon ändring av enhet för metallgränsvärde för kompost.

Utifrån projektets problembeskrivning, sammanställning av olika enheter för metallgränsvärden som används inom olika regelverk, inspel från intervjuer med aktörer samt diskussioner inom projektets styrgrupp så har följande förslag på förändrad enhet och förändring av regelverket diskuterats och utretts:

 1. Skifta fokus till g metall/ha, år men ha kvar gränsvärdet mg metall/kg TS.
 2. Ändrad enhet för metallgränsvärde till mg metall/kg NH4-N.
 3. Anpassa enhet för metallgränsvärde beroende på typ av biogödselprodukt.
 4. Förändra regelverket till en ”light-variant” av EU:s Gödselproduktförordning (EU 2019/1009).
 5. Förändra regelverket från produktcertifiering till certifiering av användning, eller certifiering av båda.

Beräkningar i denna studie (utifrån årsmedelvärden för biogödsel och kvartals- eller månadsvärden för förädlade produkter) visar att alla anläggningar och förädlade produkter klarar Certifierad återvinnings gränsvärden i mg metall/kg TS. Om nya enheter skapas i mg metall/kg växtnäring (räknats fram inom projektet, finns ej som förslag i lagstiftning), överskrids dessa gränsvärden i många fall, baserat på att växtnäringstillförseln är den maximala enligt Jordbruksverkets regler. Nuvarande metallgränsvärden i mg/kg TS innebär som regel inga för problem för dagens certifierade biogasanläggningar. Dock kan det bli problem vid förädling till nya biogödselprodukter, vilket gör att dessa anläggningar bör vara uppmärksam på kvaliteten på substrat som används. Utrötningsgradens påverkan är liten.

Enheten för metallgränsvärde inom Certifierad återvinning föreslås även i framtiden att vara i mg metall/kg TS för kvalitetssäkring av produkten, och i g/ha, år för användning av biogödsel på åkermark. Det kvarstår att kvoten metall/TS kan vara begränsande för utvecklingen av nya biogödselprodukter. I dagsläget har dock inte denna utredning kunnat finna ett bra alternativ. Anläggningar bör vara medvetna om kvaliteten på substrat som de tar in så att dessa inte skapar problem samt att Certifierad återvinning bör förändra kraven i regelverket för hur innehållsdeklaration ska utformas.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-09-15