2023:18/Kommersiella metoder för behandling av flygaska

  • Författare: Lars Jacobsson, AFRY
  • Antal sidor: 79
  • Pris: 300

I samband med förbränning av avfall i svenska värme- och kraftvärmeverk genereras varje år cirka 300 000 ton rökgasreningsrester (Avfall Sverige 2021), ofta förenklat kallade flygaska. Omkring hälften av dem exporteras till Norge där företaget NOAH AS återanvänder askan som fyllnadsmaterial för ett nedlagt kalkbrott på ön Langöya i Oslofjorden. Kalkbrottet bedöms vara fullt år 2030. Denna rapport anknyter till Avfall Sveriges rapport (2015:27) där följande rekommendationer ges till svenska avfallsförbränningsanläggningar.

• Enskilda anläggningar bör analysera vilket vägval som är bäst utifrån de lokala förutsättningarna. • Långsiktigt hållbara strategier bör prioriteras.
• Anläggningarna bör samarbeta för att utveckla kostnadseffektiva lösningar.
• Anläggningar bör använda lösningar som möjliggör återvinning/deponering i Sverige.

Syftet med denna rapport är att
• studera de 4–5 behandlingsmetoder av flygaska som bedöms mest intressanta baserat på hur långt de har kommit mot en fullskalig process samt dess miljöaspekter.
• utföra en ekonomisk och teknisk analys av de utvalda metoderna. Typ av rökgasreningsmetod för varje anläggning ska paras ihop med lämplig metod för behandling av flygaska.
• identifiera brytpunkter för när en metod för hantering av flygaska är användbar och om man även kan man samordna hanteringen av askor med andra anläggningar.

Två huvudalternativ till export av rökgasreningsresterna presenteras i rapporten. Båda metoderna finns att tillgå i Sverige, är kommersiella och omfattar materialåtervinning.

Det ena alternativet, Ash2Salt, kan behandla alla typer av rökgasreningsrester. Det sker hos Ragn-Sells dotterbolag Easymining i en anläggning belägen vid Högbytorp. I Ash2Salt-processen lakas vattenlösliga salter ut från askan med hjälp av hett vatten. Salterna återvinns i en patenterad process. Askresten, cirka 80 procent av ingående mängd, läggs på deponi för icke farligt avfall.

Det andra alternativet rekommenderas i första hand för de anläggningar som använder sig av en våt rökgasreningsprocess där en syra produceras. Det innebär komplettering av rökgasreningsprocessen med behandlingsutrustning för flygaska baserat på någon av metoderna Fluwa, Rezinc eller Halosep. De tre metoderna bygger på samma princip och innebär att syra från rökgasreningens skrubber används för att laka ut lättlösliga salter och metaller ifrån askan. Efter att syra och aska har blandats med varandra avskiljs askan från vätskan med hjälp av filtrering. Det som skiljer sig åt mellan metoderna är i huvudsak hur askresten från filtreringen hanteras, den efterföljande behandlingen av filtratet samt graden av materialåtervinning. Askresten, ca 60 procent av ingående mängd, läggs på en deponi för icke farligt avfall alternativt återförs till förbränningen.

Båda alternativen för behandling av rökgasreningsrester medför flera positiva miljöaspekter, som ökad materialåtervinning, minskade transporter, minskad kemikalieförbrukning, minskad utlakning av metaller från flygaska samt minskad deponering.

Alternativen bedöms vara ekonomiskt konkurrenskraftiga med dagens export till NOAH.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


I samband med förbränning av avfall i svenska värme- och kraftvärmeverk genereras varje år cirka 300 000 ton rökgasreningsrester (Avfall Sverige 2021), ofta förenklat kallade flygaska. Omkring hälften av dem exporteras till Norge där företaget NOAH AS återanvänder askan som fyllnadsmaterial för ett nedlagt kalkbrott på ön Langöya i Oslofjorden. Kalkbrottet bedöms vara fullt år 2030. Denna rapport anknyter till Avfall Sveriges rapport (2015:27) där följande rekommendationer ges till svenska avfallsförbränningsanläggningar.

• Enskilda anläggningar bör analysera vilket vägval som är bäst utifrån de lokala förutsättningarna. • Långsiktigt hållbara strategier bör prioriteras.
• Anläggningarna bör samarbeta för att utveckla kostnadseffektiva lösningar.
• Anläggningar bör använda lösningar som möjliggör återvinning/deponering i Sverige.

Syftet med denna rapport är att
• studera de 4–5 behandlingsmetoder av flygaska som bedöms mest intressanta baserat på hur långt de har kommit mot en fullskalig process samt dess miljöaspekter.
• utföra en ekonomisk och teknisk analys av de utvalda metoderna. Typ av rökgasreningsmetod för varje anläggning ska paras ihop med lämplig metod för behandling av flygaska.
• identifiera brytpunkter för när en metod för hantering av flygaska är användbar och om man även kan man samordna hanteringen av askor med andra anläggningar.

Två huvudalternativ till export av rökgasreningsresterna presenteras i rapporten. Båda metoderna finns att tillgå i Sverige, är kommersiella och omfattar materialåtervinning.

Det ena alternativet, Ash2Salt, kan behandla alla typer av rökgasreningsrester. Det sker hos Ragn-Sells dotterbolag Easymining i en anläggning belägen vid Högbytorp. I Ash2Salt-processen lakas vattenlösliga salter ut från askan med hjälp av hett vatten. Salterna återvinns i en patenterad process. Askresten, cirka 80 procent av ingående mängd, läggs på deponi för icke farligt avfall.

Det andra alternativet rekommenderas i första hand för de anläggningar som använder sig av en våt rökgasreningsprocess där en syra produceras. Det innebär komplettering av rökgasreningsprocessen med behandlingsutrustning för flygaska baserat på någon av metoderna Fluwa, Rezinc eller Halosep. De tre metoderna bygger på samma princip och innebär att syra från rökgasreningens skrubber används för att laka ut lättlösliga salter och metaller ifrån askan. Efter att syra och aska har blandats med varandra avskiljs askan från vätskan med hjälp av filtrering. Det som skiljer sig åt mellan metoderna är i huvudsak hur askresten från filtreringen hanteras, den efterföljande behandlingen av filtratet samt graden av materialåtervinning. Askresten, ca 60 procent av ingående mängd, läggs på en deponi för icke farligt avfall alternativt återförs till förbränningen.

Båda alternativen för behandling av rökgasreningsrester medför flera positiva miljöaspekter, som ökad materialåtervinning, minskade transporter, minskad kemikalieförbrukning, minskad utlakning av metaller från flygaska samt minskad deponering.

Alternativen bedöms vara ekonomiskt konkurrenskraftiga med dagens export till NOAH.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2023-08-24