2023:7/Skyddsronder på återvinningscentraler

  • Författare: Projektet har utförts av projektledare Tomas Thernström, biträdande projektledare Hanna Gustavsson och projektmedlemmarna Malin Hillerström, Malin Hagh, Märta Selander och Louise Larborn, alla på Ramboll. Projektet har finansierats av Avfall Sveriges utvecklingssatsning.
  • Antal sidor: 50
  • Pris: 300

Arbetsmomenten på en återvinningscentral är väldigt varierande, det är också en arbetsplats där det är mycket rörelser. Arbetsplatsen påverkas av att kunder rör sig i området, till exempel behöver hänsyn tas till personbilstrafik och fotgängare samt vilken typ av avfall som kunderna har med sig, både sådant avfall som ska lämnas på återvinningscentralen och sådant som lämnas i smyg. Arbetstagare ska bemöta kunder och hjälpa dem; sortera och lagra avfall; rangera behållare med hjälp av arbetsfordon samt hålla ordning på återvinningscentralen. Sammantaget blir arbetsmiljön på återvinningscentraler komplex.

Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att systematiskt arbeta med att upprätthålla en god arbetsmiljö samt att förbättra den. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på en arbetsplats och detta ska dokumenteras. En del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att utföra skyddsronder. Det syftar till att undersöka arbetsmiljön på arbetsplatsen när verksamheten är igång som vanligt. För att systematiskt undersöka hela arbetsplatsen och samtidigt dokumentera skyddsronden används oftast en checklista med de delar som ska kontrolleras. Till detta finns arbetsmiljöverkets föreskrifter som stöd för vad som ska kontrolleras och krav på arbetsplatsen för att uppnå en god arbetsmiljö.

Att utföra en skyddsrond på en återvinningscentral omfattar flera olika delar, från att kontrollera risker i kontorsmiljö till att kontrollera risker vid insamlingen av avfall. Denna rapport syftar till att förenkla för kommunala återvinningscentraler. att arbeta med skyddsronder och säkerställa att viktiga arbetsmiljöfaktorer lyfts. Genom enkäter, intervjuer och platsbesök samlades information in om kommuners och kommunala avfallsbolags erfarenheter och kunskaper om skyddsronder samt arbetsmiljön på återvinningscentraler, för att sedan sammanställas i denna rapport. Det har också tagits fram en mall för checklista för skyddsronder på återvinningscentraler som ska fungera som stöd, antingen genom att använda Excel-filen eller få inspiration till frågor att ta med till en redan befintlig checklista inom organisationen.

Arbetsmiljöfaktorerna och identifierade brister under utförda skyddsronder har varit liknande hos respondenterna. Det kan till exempel vara brandsläckare som varit blockerade, problem med kundernas trafik då de kör för fort eller mycket backning eller oordning inom någon del av arbetsplatsen.

Hur arbetsmiljöarbetet ser ut varierar, där vissa gör skyddsronder en gång per år medan andra upp till var sjätte vecka. Sammantaget för det systematiska arbetsmiljöarbetet jobbar de flesta snarlikt, det förekommer månadsvisa möten där arbetsmiljö lyfts, rutiner och instruktioner, möten med skyddskommittéer och skyddsronder. Det är egentligen helhetsbilden av arbetsmiljön som behövs och därför bör rutinen kring skyddsronder utformas utifrån vilket annat arbetsmiljöarbete som man också genomförs.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Arbetsmomenten på en återvinningscentral är väldigt varierande, det är också en arbetsplats där det är mycket rörelser. Arbetsplatsen påverkas av att kunder rör sig i området, till exempel behöver hänsyn tas till personbilstrafik och fotgängare samt vilken typ av avfall som kunderna har med sig, både sådant avfall som ska lämnas på återvinningscentralen och sådant som lämnas i smyg. Arbetstagare ska bemöta kunder och hjälpa dem; sortera och lagra avfall; rangera behållare med hjälp av arbetsfordon samt hålla ordning på återvinningscentralen. Sammantaget blir arbetsmiljön på återvinningscentraler komplex.

Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att systematiskt arbeta med att upprätthålla en god arbetsmiljö samt att förbättra den. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på en arbetsplats och detta ska dokumenteras. En del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att utföra skyddsronder. Det syftar till att undersöka arbetsmiljön på arbetsplatsen när verksamheten är igång som vanligt. För att systematiskt undersöka hela arbetsplatsen och samtidigt dokumentera skyddsronden används oftast en checklista med de delar som ska kontrolleras. Till detta finns arbetsmiljöverkets föreskrifter som stöd för vad som ska kontrolleras och krav på arbetsplatsen för att uppnå en god arbetsmiljö.

Att utföra en skyddsrond på en återvinningscentral omfattar flera olika delar, från att kontrollera risker i kontorsmiljö till att kontrollera risker vid insamlingen av avfall. Denna rapport syftar till att förenkla för kommunala återvinningscentraler. att arbeta med skyddsronder och säkerställa att viktiga arbetsmiljöfaktorer lyfts. Genom enkäter, intervjuer och platsbesök samlades information in om kommuners och kommunala avfallsbolags erfarenheter och kunskaper om skyddsronder samt arbetsmiljön på återvinningscentraler, för att sedan sammanställas i denna rapport. Det har också tagits fram en mall för checklista för skyddsronder på återvinningscentraler som ska fungera som stöd, antingen genom att använda Excel-filen eller få inspiration till frågor att ta med till en redan befintlig checklista inom organisationen.

Arbetsmiljöfaktorerna och identifierade brister under utförda skyddsronder har varit liknande hos respondenterna. Det kan till exempel vara brandsläckare som varit blockerade, problem med kundernas trafik då de kör för fort eller mycket backning eller oordning inom någon del av arbetsplatsen.

Hur arbetsmiljöarbetet ser ut varierar, där vissa gör skyddsronder en gång per år medan andra upp till var sjätte vecka. Sammantaget för det systematiska arbetsmiljöarbetet jobbar de flesta snarlikt, det förekommer månadsvisa möten där arbetsmiljö lyfts, rutiner och instruktioner, möten med skyddskommittéer och skyddsronder. Det är egentligen helhetsbilden av arbetsmiljön som behövs och därför bör rutinen kring skyddsronder utformas utifrån vilket annat arbetsmiljöarbete som man också genomförs.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2023-03-23