Fakta om biogas

Biogas består av 45-85 procent metan (CH4) och 15-45 procent koldioxid (CO2), beroende på produktionsförutsättningarna. Dessutom förekommer bland annat svavelväte (H2S), ammoniak (NH3) och kvävgas (N2) i små mängder.

Mängden eller volymen biogas brukar anges i enheten normalkubikmeter (Nm3). Med detta menas volymen gas vid 0 °C och atmosfärstryck. Gasens energivärde uttrycks vanligen i enheten joule (J) eller wattimmar (Wh). Ren metan har ett energivärde på 9,97 kWh/Nm3. Beroende på fördelningen mellan metan, koldioxid och andra gaser varierar biogasens (rågasens) energivärde mellan ca 4,5-8,5 kWh/Nm3. Genom uppgradering höjs energivärdet i biogasen.

Uppgradering

Uppgradering av biogas innebär att koldioxid och andra föroreningar avskiljs för att höja gasens energiinnehåll. För att biogas ska kunna användas som drivmedel i fordon måste den uppgraderas.

Vanliga tekniker för uppgradering, dvs. avskiljning av koldioxid, avlägsnar även övriga skadliga komponenter som kan finnas i gas från en rötkammare. Trots detta är det oftast fördelaktigt att först rena gasen från vissa ämnen, som till exempel svavelväte vid höga halter. Dessa kan annars orsaka problem med korrosion eller mekaniskt slitage i uppgraderingsanläggningen. 

Det finns idag ett antal olika tekniker för uppgradering av biogas på olika anläggningar i Sverige. Uppgraderad biogas måste enligt myndighetskrav tillsättas ett luktämne för att den ska kunna upptäckas vid läckage.

Uppgraderad biogas liksom naturgas består mestadels av metan. Skillnaden är att biogas är förnybart medan naturgas bildades för miljontals år sedan och därmed är fossilt. Till följd av biogasens och naturgasens liknande sammansättning så kan biogas matas in i naturgasnät och därefter användas till samma ändamål som naturgas, el, värme, fordonsbränsle, råvara inom industrin etc.


Skriv ut: