Fakta & statistik

Organisation och samverkan

Kommunerna kan själva välja hur man vill organisera sin avfallshantering, den möjligheten till kommunalt självstyre finns i grundlagen. De organisationsformer som förekommer är:

De olika organisationsformerna kan delas in i offentligrättsliga organisationer (nämnd/förvaltning, gemensam nämnd och kommunalförbund) och privaträttsliga organisationer (kommunalt aktiebolag)

Över hälften av kommunerna har valt offentligrättslig organisation, medan resten av kommunerna verkställer sitt ansvar för avfallshanteringen genom kommunala bolag, eget eller samägt med andra kommuner. 2023 finns 53 helägda kommunala bolag som bedriver kommunens avfallsverksamhet. Ofta ingår även VA och energi i dessa bolag.

Samverkan kan bedrivas i olika former

Avfallssektorn har en lång tradition av samverkan mellan kommuner och i takt med att sektorn har ställts inför större krav har samarbetena vuxit i omfattning, utvecklats och breddats. Samverkan mellan kommuner är en naturlig verksamhetsform för att nå största möjliga miljö- och samhällsnytta, för att hantera avfallet på ett kostnadseffektivt sätt och för att säkra den kompetens som krävs.

Det finns olika sätt att bedriva samverkan inom avfallsområdet, till exempel gemensamt bolag, kommunalförbund och gemensam nämnd. Det finns 26 regionbolag inom avfallsområdet med totalt 99 kommuner som ägare. Bolagen har verkställigheten för avfallsansvaret i 70 av dessa kommuner. Det finns nio kommunalförbund som består av totalt 54 kommuner. Samverkan i gemensam nämnd är mindre vanligt. Sju kommuner ingår i totalt tre gemensamma nämnder. Kommuner kan även samverka kring enskilda frågor, till exempel vid gemensamma upphandlingar.

Kommunala bolag är vanliga inom all kommunal verksamhet.

Läs mer om samverkan i rapporten Kommunal samverkan inom avfallssektorn - erfarenheter och utvecklingstendenser, Rapport 2016:24.

Utförarform

Kommunen bestämmer även om insamling och behandling av avfall ska ske i egen regi eller om privata utförare ska upphandlas. I drygt en tredjedel av landets kommuner sker insamling av mat- och restavfall i egen regi, det vill säga med egna bilar och egen personal. I två tredjedelar utförs insamlingen på entreprenad efter upphandling. Organisations- och utförarform ska inte sammanblandas. Även många kommunala bolag lägger ut insamlingen på entreprenad. Läs mer i rapport 2019:24 Avfallsinsamling – Upphandling eller egen regi?

Behandlingen av avfallet genomförs antingen i egen regi av kommunerna själva eller av en extern utförare efter upphandling, som kan vara en annan kommun, annat kommunbolag eller ett privat företag.

Senast uppdaterad - 2024-07-05