Fakta & statistik

Tekniken

Genom förbränning omvandlas avfall till energi. Vid processen bildas rökgaser som renas innan de släpps ut genom skorstenen. Kvar efter förbränningen blir rester i ugnen samt från rökgasreningen.
De svenska anläggningarna är antingen så kallade kraftvärmeverk, som producerar både värme och el, eller värmeverk som enbart producerar värme. I kraftvärmeverk överförs värmen från rökgaserna till vatten som hettas upp till ånga med hög temperatur och högt tryck. Ångan leds till en ångturbin som driver en elgenerator. När ångan passerat turbinen finns det fortfarande värme kvar som tas tillvara som fjärrvärme. I ett värmeverk överförs all energi till fjärrvärmenätet eller annan värmekund.

Två tekniker dominerar

Det finns två dominerande tekniker när det gäller energiåtervinning i Sverige – rosterteknik och fluidbäddteknik. Vid förbränning på roster tillförs avfallet genom en påfyllningstratt och rör sig sedan nedåt på rosterbädden. Luft tillförs under processen och avfallet blandas successivt. Tekniken är förhållandevis robust och ställer normalt inte krav på förbehandling av avfallet, utöver den utsortering som beskrivits under avsnittet om avfall som förbränns.

Vid förbränning i en fluidiserad bädd måste avfallet förbehandlas genom till exempel krossning och avskiljning av metaller. Avfallet matas in i en sandbädd som svävar då luft blåses in underifrån. Sanden underlättar för luften att fördelas jämnt vilket ger en jämnare förbränning förutsatt att avfallet också är jämnt fördelat.

Rökgasrening

Föroreningarna i rökgaserna avskiljs i den efterföljande rökgasreningen. Utsläpp av föroreningar från avfallsförbränning begränsas sedan år 2006 av lagstiftning som är gemensam för hela EU. Avfallsförbränning är mycket hårt reglerat i jämförelse med förbränning av andra bränslen. Rökgasreningssystemet kan därför utgöra halva investeringskostnaden för en ny anläggning.

Det finns både torra och våta rökgasreningssystem. Dessa kan kombineras för att få ännu bättre reningseffekt. Vid anläggningar med våt rening kan ytterligare värme utvinnas i reningssteget och tillföras fjärrvärmesystemet genom så kallad rökgaskondensering. Processvatten från våt rökgasrening och rökgaskondensering innehåller de avskilda föroreningarna och renas därför före utsläpp. I princip används samma teknik som vid rening av kommunalt avloppsvatten.

Utsläpp av föroreningar kan också förebyggas genom förbättring av förbränningsbetingelserna samt kontroll av det inkommande avfallet till förbränning. På så sätt kan utsläppen av bland annat kväve- och svaveloxider begränsas

 

Senast uppdaterad - 2022-08-10

Klas Svensson

KONTAKT

Klas Svensson

Rådgivare för energiåtervinning