Fakta & statistik

I Ma L Med Matavfallet

Tillsammans går vi ”I mål med matavfallet”

I Sverige samlas årligen 440 000 ton matavfall in för återvinning, vilket motsvarar cirka 42 kg per person och år. Under 2020 uppnåddes det nationella etappmålet om att 40% av allt matavfall ska gå till biologisk behandling. Men det finns fortfarande stora mängder matavfall som inte källsorteras och som inte går till biologisk behandling. Matavfall som hade kunnat återföras till kretsloppet och användas bättre! Jobbar du med matavfallsfrågor, men tycker det är svårt att få kollegorna, kommuninvånare eller andra samarbetspartners med i sopbilen till biogasanläggningen? Då har vi en satsning för dig!

”I mål med matavfallet” vill underlätta för hela matavfallskedjan att uppnå det nya etappmålet om 75% återvinning av matavfall senast 2023*. För att vi tillsammans ska kunna uppnå målet och tillgodose kraven behöver hela matavfallskedjan växla upp insamlings- och behandlingsarbetet av matavfall rejält.

Inom projektet kommer kommuner, fastighetsägare, livsmedelsbutiker, forskare, teknikutvecklare, innovatörer med flera involveras för att kartlägga nuläget. Fokus ligger på att identifiera genomförda insatser och goda idéer längs hela matavfallskedjan, men också kartlägga utvecklingsbehov och innovationsmöjligheter. Målet är att leverera en palett/verktygslåda med åtgärder, förbättringsförslag och insatser längs hela matavfallskedjan. Där både involverade och externa aktörer kommer kunna använda sig av resultatet som stöd i uppfyllandet av 75%-målet.

Hela matavfallskedjan berörs och är viktiga i måluppfyllandet. Vilken del av matavfallskedjan tillhör du?

Illustration av matavfallets väg

Vill du bli en del av projektet och få kontinuerliga uppdateringar om vad som händer inom matavfall? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Satsningen är finansierad av Avfall Sverige och utförs av GR - Göteborgsregionen och NSR AB - Nordvästra Skånes Renhållnings AB.

Kampanjen Gör det inte svårare

Vill du vara med och bidra till att öka insamlingen och utsorteringen av matavfall ytterligare? Vi koordinerar just nu kampanjen ”Gör det inte svårare", som på ett enkelt, snyggt och konkret sätt bidrar till insamlingen av matavfall. Ju fler aktörer som är med och sprider kampanjen desto mer kraftfull och tydligt blir den, vilket ger en stor genomslagskraft. Skriv upp dig på den här länken https://forms.office.com/r/3Wp0DkGu5J, så kommer vi att kontakta dig med mer information!

Bakgrund

Det händer mycket inom matavfall, det har kommit ett nytt etappmål om insamling och återvinning och från och med 2024 gäller obligatorisk insamling av matavfall i Sverige. 

Satsningen ”I mål med matavfallet” ska underlätta för aktörer i hela matavfallskedjan att växla upp insamlingen av matavfall och nå etappmålet. 

Etappmålet

”Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.”

För att målet ska kunna nås behöver ansvariga avfallsaktörer fortsätta att utveckla sina insamlingssystem för utsortering av matavfall samtidigt som hushåll, storkök, butiker och restauranger deltar i utsorteringen av matavfallet. ”I mål med matavfallet” kommer tillhandahålla en verktygslåda med förslag på åtgärder för att olika aktörer ska kunna bidra till målets uppfyllelse.

Obligatorisk insamling av matavfall

Regering har beslutat att kommunernas ska ha system för insamling av matavfall på plats senast den 31 december 2023. Det sammanfaller med ikraftträdandet av EU:s krav på separat insamling av bioavfall. EU:s krav inkluderar en större andel av det matavfall som uppstår i livsmedelsbutiker, vid catering etcetera än vad som idag omfattas av kommunens ansvar. Det innebär att de utsorterade mängderna kan öka med cirka 400 000 ton från framför allt hushåll, dagligvaruhandel och restauranger (källa: Naturvårdsverket).

Tidigare etappmål och insatser

Etappmål för matavfall har funnits sedan 2003. Fram till 2010 skulle, enligt dåvarande miljömål, 35 % av matavfallet samlas in. Detta mål ersattes senare av ett mål där målet 50 % av matavfallet skulle samlas in fram till 2018, målet förlängdes till 2020
För att möta upp det första målet om 35% insamling av matavfall tillsatte dåvarande Renhållningsverksföreningen (nuvarande Avfall Sverige) ramprogrammet BUS (utvärdering och uppföljning av biologiska behandlingsystem) som stöd till sina medlemmar för att höja insamling och behandling av matavfall. Den tydligaste slutsatsen från insamlingsdelen var att ha hela kedjan i åtanke. Den erfarenheten tas med in i satsningen ”I mål med matavfallet” där målet är att stötta hela matavfallskedjan. 

Definition av matavfall

Matavfall: biologiskt nedbrytbart avfall som består av livsmedel eller som uppstår i samband med hantering av livsmedel. Matavfall är både oundvikligt matavfall, som till exempel skal, ben och kaffesump, och onödigt matavfall, som matrester och mat som blivit dålig.

Kontakt

Kontakta Sanna Andersson, GR – Göteborgsregionen och Angelika Blom, Avfall Sverige imalmedmatavfallet@avfallsverige.se

Senast uppdaterad - 2023-09-06