Fakta & statistik

Skatter och avgifter

För att minska miljöpåverkan från avfallshanteringen och öka resurseffektiviteten finns en mängd olika styrmedel, som information eller administrativa och ekonomiska styrmedel. Till de administrativa styrmedlen hör regleringar och förbud, exempelvis förbud att deponera organiskt avfall och obligatorisk matavfallsinsamling. Till ekonomiska styrmedel hör skatter och avgifter, men även skattelättnader och subventioner. Avfallsavgifterna kan användas för att styra avfallshanteringen i önskvärd riktning, till exempel mot ökad materialåtervinning och utsortering av matavfall.

Skatt på avfall som deponeras infördes år 2000 som ett styrmedel att minska deponeringen. Skatten var då 250 kg per ton och den har sedan höjts i intervaller. Sedan den 1 januari 2015 är deponiskatten 500 kr per ton avfall. Det är deponeringsanläggningen som är skattskyldig.

Åren 2006 till 2010 fanns en skatt på hushållsavfall till förbränning. Där skattebeloppet beräknades utifrån en schablon på avfallets innehåll av fossilt kol. En ny skatt på förbränning av avfall infördes 1 april 2020. Skattebeloppet har höjts i omgångar från 75 kr/ton 2020 till 125 kr/ton 2022.

Senast uppdaterad - 2022-07-06