Fakta & statistik

Skatter och avgifter

För att minska miljöpåverkan från avfallshanteringen och öka resurseffektiviteten finns en mängd olika styrmedel, som information eller administrativa och ekonomiska styrmedel. Till de administrativa styrmedlen hör regleringar och förbud, exempelvis förbud att deponera organiskt avfall och obligatorisk matavfallsinsamling. Till ekonomiska styrmedel hör skatter och avgifter, men även skattelättnader och subventioner. Avfallsavgifterna kan användas för att styra avfallshanteringen i önskvärd riktning, till exempel mot ökad materialåtervinning och utsortering av matavfall.

Skatt på avfall som deponeras infördes år 2000 som ett styrmedel för att minska deponeringen. Skatten var då 250 kronor per ton och den har sedan höjts i olika inter- valler. Under 2024 uppgick skatten till 725 kr per ton. Det är deponeringsanläggningen som är skattskyldig.

Senast uppdaterad - 2024-07-05