Fakta & statistik

Redovisning för den kommunala avfallsbranschen

Den kommunala avfallsbranschen måste ta hänsyn till olika regelverk när det ekonomiska utfallet för det kommunala avfallsuppdraget ska redovisas. Att verksamheten ska bokföras och redovisas i enlighet med god redovisningssed är naturligtvis en självklarhet, men den kommunala avfallsbranschen arbetar också med ett självkostnadsreglerat avgiftsuttag för sina tjänster. Självkostnadsprincipen påverkar på olika sätt hur redovisningen inom branschen ska hanteras.

Bokföringen blir särskilt central då det är de bokförda kostnaderna som redovisats på den kommunala avfallsverksamheten som utgör verksamhetens självkostnad. Vidare innebär självkostnadsprincipen att det är av största betydelse att det går att följa upp att avgifterna inte överskrider kostnaderna. System och rutiner för särredovisning blir särskilt viktiga. Ytterligare en följd av självkostnadsprincipen är att ekonomiskt överskott inom taxeekonomin inte kan betraktas som vinst, utan som en form av skuld till avgiftskollektivet.

Återföring av överuttag alternativt återställning av tidigare underskott bör ske inom en snar framtid. Rättspraxis indikerar att detta bör ske inom en treårsperiod, den så kallade treårsregeln.

Särredovisning

Utöver sitt lagstadgade avfallsuppdrag, agerar många kommuner och kommunala bolag på den konkurrensutsatta marknaden. Detta sker bland annat med anledning av stordriftsfördelar och synergieffekter som kommer alla kunder till nytta och som medför lägre kostnadsnivå för alla.
Kommuner eller kommunala bolag som bedriver verksamhet utanför det egna kommunala ansvaret måste redovisa kostnader och intäkter för dessa separat. Detta görs bland annat för att kunna utesluta alla missförstånd kring felaktiga subventioner mellan de båda kundkategorierna. Kommunala bolag som till exempel driver en behandlingsanläggning måste redovisa kostnader och intäkter för tjänster som utförs för avfall utanför det egna kommunala ansvaret separat.

Motiven till särredovisningen knyter an till rätten att ta ut avgifter, självkostnadsprincipen, principen om överuttag och återföring samt till ekonomisk styrning i allmänhet. Följande punkter utgör huvudmotiven till särredovisning inom den kommunala avfallsbranschen:

Läs mer i Guide #16 Redovisning för den kommunala avfallsbranschen - rekommendationer för intäkts-, investerings- och särredovisning som du kan ladda ned här.

Senast uppdaterad - 2022-07-06