Definitioner

Följande definitioner återfinns både i 1069/2009 (artikel 3) och 142/2011 (bilaga 1) och kan vara bra att känna till för att förstå ABP-lagstiftningen. Läs särskilt definitionen om matavfall som skiljer sig från den definition som återfinns i den svenska avfallsförordningen, och därför brukar generera många frågor. Kursiv stil avser förtydligande.

Animaliska biprodukter: hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel, inbegri­pet ägg, embryon och sperma. 

Anläggning: varje plats där det utförs någon verksamhet som inbegriper hantering av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter, med undantag för fiskefartyg. Det kan alltså vara både ett åkeri såväl som en anläggning som ingår i denna definition.

Matavfall: alla typer av matavfall, inklusive använd matolja, från restauranger, storkök och andra typer av kök, inbegripet centralkök och hushållskök. Med matavfall avses i detta sammanhang bara sådant som kommer från kök, alltså inte från industrin eller från butiker. Butiksavfall klassas som före detta livsmedel. 

Driftansvarig: de fysiska eller juridiska personer som har fak­tisk kontroll över en animalisk biprodukt eller därav framställd produkt, däribland transportörer, handlare och användare. 

Rötrest: restprodukt, inklusive den flytande fraktionen, från omvandlingen av animaliska biprodukter i en biogasanläggning.

Naturgödsel: alla slags exkrementer och/eller urin från produk­tionsdjur, utom från odlad fisk, med eller utan strö̈. Här ingår gödsel från produktionsdjur såsom hästgödsel, ej pälsdjur.

Biogasanläggning: en anläggning där animaliska biprodukter eller därav framställda produkter åtminstone utgör en del av det material som genomgår biologisk nedbrytning under anaeroba förhållanden. 

Komposteringsanläggning: en anläggning där animaliska biprodukter eller därav framställda produkter åtminstone utgör en del av det material som genomgår biologisk nedbrytning under aeroba förhållanden. 

Organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel: olika mate­rial av animaliskt ursprung som, vart och ett för sig eller till­sammans, används för att bibehålla eller förbättra växternas näringsförsörjning samt jordens fysikaliska och kemiska egenskaper och biologiska aktivitet. Dessa material kan bestå̊ av naturgödsel, icke-mineraliserad guano, mag- och tarminnehåll, kompost och rötrest. 

Trycksterilisering: bearbetning av animaliska biprodukter, efter sönderdelning till en partikelstorlek på högst 50 mm till en kärntemperatur på mer än 133 °C i minst 20 minuter utan avbrott och vid ett tryck (absolut) på minst 3 bar.


Skriv ut: