Svensk avfallshantering

Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallshierarkin och det är prioriterat i både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen. Avfallshierarkins prioritetsordning är:

  • förebyggande av avfall
  • återanvändning
  • materialåtervinning och biologisk återvinning
  • annan återvinning, till exempel energiåtervinning
  • bortskaffande.

Avvikelser från hierarkin kan vara nödvändiga av tekniska, ekonomiska eller miljömässiga skäl.

Enligt definitionen i miljöbalken är avfall varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med, avser eller är skyldig att göra sig av med.

Det finns olika metoder att behandla avfall:

  • materialåtervinning
  • biologisk återvinning
  • energiåtervinning
  • deponering.

Farligt avfall kan behandlas med någon eller flera av dessa metoder, beroende på avfallets egenskaper.

Återvinning innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material. Förberedelse för återanvändning är också ett återvinningsförfarande. Enligt definitionen innebär det att kontrollera, rengöra eller reparera något som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling.

Materialåtervinning minskar miljöpåverkan genom att det sparar både energi och råvaruresurser.

Biologisk återvinning sluter kretsloppet och återför näringen till jorden. Avfallet behandlas genom rötning, anaerob behandling – utan tillgång till syre – eller kompostering, aerob behandling – med tillgång till syre. Rötning ger biogödsel och biogas, som kan användas till fordonsbränsle. Kompost är ett jordförbättringsmedel som används i trädgårdar, parker och vid markanläggningar.

Energiåtervinning är en metod som är lämplig för avfall som inte kan återvinnas på annat sätt. Att utvinna energi ur avfall ger både fjärrvärme och el.

Deponering är en behandlingsmetod för avfall som inte kan eller ska återvinnas. Deponering innebär att avfallet förvaras på ett långsiktigt säkert sätt. Det är förbjudet att deponera brännbart eller organiskt avfall.

 


Skriv ut:

Läs mer