Återvinningscentraler

På kommunernas bemannade återvinningscentraler lämnar hushållen själva in sitt grovavfall, el-avfall och farliga avfall. Det finns 580 återvinningscentraler i hela landet och sammantaget får de årligen 27 miljoner besök.

Mängden grovavfall och farligt avfall, som lämnas till återvinningscentralerna, har ökat stadigt de senaste åren. Många Många kommuner har därför anpassat och moderniserat sina återvinningscentraler. Flera kommuner satsar på en eller ett fåtal större anläggningar och lägger ner anläggningar som är för gamla, för små, eller därför att anläggningarnas logistik och personalens arbetsmiljö inte motsvarar de behov som finns idag.

Cirka 25 återvinningscentraler har kretsloppsparker eller återbruk, där kommunen samarbetar med olika hjälporganisationers second hand-verksamhet. Hälften av landets återvinningscentraler har enklare mottagning av material för återanvändning, som containers för textil exempelvis.

På flera håll i landet pågår försök med kvartersnära återvinningscentraler. Det är också vanligt med mobila återvinningscentraler, bemannade rörliga anläggningar som tar emot farligt avfall, visst grovavfall och ofta även el-avfall. Den mobila centralen besöker ett antal fasta insamlingsplatser enligt en särskild turlista.

På återvinningscentralerna hanteras också hushållens farliga avfall med de risker det kan innebära när avfallet tas emot, sorteras och transporteras. För att skapa en säker miljö för besökare och personal pågår kontinuerligt arbetsmiljöarbete med riskbedömning, rätt skyddsutrustning och säkra lokaler för att kunna hantera det farliga avfallet. 

Många av landets återvinningscentraler har drabbats hårt av stölder och inbrott. Personal har också hotats av besökare. På de flesta nybyggda större återvinningscentralerna installeras därför olika tekniska säkerhetslösningar, till exempel elstängsel eller kameraövervakning. Vissa har haft vaktbolag på pass under speciellt utsatta perioder. 

För att öka säkerheten, men också för att få ett funktionellt passersystem och bättre besöksstatistik, har flera kommuner infört ett bomsystem på återvinningscentralerna. Det är ofta kombinerat med ett besökskort, som ger hushållen rätt till ett visst antal fria besök. Även småföretagare kan i flera kommuner mot avgift använda den service, som kommunerna ger via återvinningscentralerna.

 


Skriv ut: