Anvisning av hämtningsplats för hushållsavfall

Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen. Om kommunen inte, med hänvisning till arbetsmiljöproblem till exempel, kan hämta hushållsavfall från en fastighet får kommunen i första hand försöka överenskomma med fastighetsägaren om att denne ska lämna hushållsavfallet på en annan plats. Här står det kommunen ganska fritt att överenskomma med fastighetsägaren. 

Går fastighetsägaren med på det kan kärlet stå på längre avstånd från en fastighet än vad som etablerats i praxis. Överenskommelsen gäller fastighetsägaren och inte fastigheten. Ny fastighetsägare kan ha andra behov av hämtning och placeringen kanske inte längre är rimlig.

Om kommunen och fastighetsägaren inte kan överenskomma om annan plats måste kommunen anvisa plats för lämnande av hushållsavfall. Kommunen har inte någon möjlighet att framtvinga egen borttransport till uppsamlingsplatser eller liknande, belägna längre bort än inom rimligt avstånd från fastigheten. Rimligt avstånd till avlämningsplats beror på typen av bebyggelse men torde inte överstiga några hundra meter för permanentboende. I några avgöranden som gäller fritidshus har 400-500 meter ansetts vara rimliga avstånd. Det innebär inte att längre avstånd skulle kunna vara orimliga. Tvärtom kan längre avstånd i vissa fall vara rimliga. Den anvisade platsen kan till exempel ligga vid slutet av den enda utfartsvägen från fastigheten. Dessutom inverkar även lokala förutsättningar på avståndsbedömningen. Om det till exempel är en backe med kraftig lutning upp till lämningsplatsen är det inte rimligt att kräva lika långt avstånd. En bedömning av vad som är att betrakta som rimligt avstånd måste således alltid göras i det enskilda fallet. 

Går fastighetsinnehavaren med på det kan kärlet stå på längre avstånd från fastighet. 

Överenskommelsen gäller fastighetsinnehavaren och inte fastigheten. Ny fastighetsinnehavare kan ha andra behov av hämtning och placeringen kanske inte längre är rimlig. Samtycket kan komma till uttryck genom att fastighetsinnehavaren utan protester nyttjar den kommunala ordningen.

Ett beslut att anvisa en plats med stöd av avfallsföreskrifterna är inte ett normbeslut utan ett beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär. Ett beslut att, eller att inte transportera bort hushållsavfall utöver vad som anges i avfallsföreskrifterna, fattas antingen av en tjänsteman med stöd av delegation eller av den avfallsansvariga nämnden. När beslutet fattas ska det enligt 32 § förvaltningslagen (2017:900) motiveras. Beslutet ska översändas till den enskilde fastighetsägaren med en överklagandehänvisning (21 § förvaltningslagen). Beslutet vinner laga kraft tre veckor från den dag som fastighetsägaren fick del av beslutet. Om beslutet fattas med stöd av delegation ska beslutet, enligt 6 kap. 40 § kommunallagen (2017:725), anmälas till nämnden.


Skriv ut: