Redovisning för den kommunala avfallsbranschen

Den kommunala avfallsbranschen måste ta hänsyn till olika regelverk när det ekonomiska utfallet för det kommunala avfallsuppdraget ska redovisas. Att verksamheten ska bokföras och redovisas i enlighet med god redovisningssed är naturligtvis en självklarhet, men den kommunala avfallsbranschen arbetar också med ett självkostnadsreglerat avgiftsuttag för sina tjänster. Självkostnadsprincipen påverkar på olika sätt hur redovisningen inom branschen ska hanteras. 

Bokföringen blir särskilt central då det är de bokförda kostnaderna som redovisats på den kommunala avfallsverksamheten som utgör verksamhetens självkostnad. Vidare innebär självkostnadsprincipen att det är av största betydelse att det går att följa upp att avgifterna inte överskrider kostnaderna. System och rutiner för särredovisning blir särskilt viktiga. Ytterligare en följd av självkostnadsprincipen är att ekonomiskt överskott inom taxeekonomin inte kan betraktas som vinst, utan som en form av skuld till avgiftskollektivet. 

Särredovisning

Utöver sitt lagstadgade avfallsuppdrag, agerar många kommuner och kommunala regionbolag på den konkurrensutsatta marknaden. Detta sker bland annat med anledning av stordriftsfördelar och synergieffekter som kommer alla kunder till nytta och som medför lägre kostnadsnivå för alla. 
Kommuner eller kommunala bolag som bedriver verksamhet utanför det egna kommunala ansvaret måste redovisa kostnader och intäkter för dessa separat. Detta görs bland annat för att kunna utesluta alla missförstånd kring felaktiga subventioneringar mellan de båda kundkategorierna. Kommunala bolag som till exempel driver en behandlingsanläggning måste redovisa kostnader och intäkter för tjänster som utförs för avfall utanför det egna kommunala ansvaret separat. 

Motiven till särredovisningen knyter an till rätten att ta ut avgifter, självkostnadsprincipen, principen om överuttag och återföring samt till ekonomisk styrning i allmänhet. Följande punkter utgör huvudmotiven till särredovisning inom den kommunala avfallsbranschen:

  • Särredovisningen ska möjliggöra en uppföljning av att avfallstaxan är förenlig med självkostnadsprincipen, som i sin tur syftar till att skydda abonnenterna, i detta fall hushållen, från monopolprissättning 
  • Särredovisningen ska visa att den lagstadgade avfallsverksamheten inte bär kostnader som tillhör annan verksamhet
  • Särredovisningen ska visa att den kommunala avfallsverksamheten agerar på konkurrensneutrala grunder på avfallsmarknader 
  • Särredovisningen ska utgöra ett beslutsunderlag för kommunfullmäktige som har till uppgift att besluta om den kommunala avfallstaxan 
  • Särredovisningen ska utgöra ett underlag för uppföljning och utvärdering av om det kommunala avfallsuppdraget bedrivs effektivt.   

Läs mer i Guide #16 Redovisning för den kommunala avfallsbranschen - rekommendationer för intäkts-, investerings- och särredovisning som du kan ladda ned här (du måste vara inloggad för att länken ska fungera)


Skriv ut: