Förebygga avfall första steget

Att förebygga avfall är det första steget i avfallshierarkin och det är prioriterat i både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen.

Avfallshierarkins prioritetsordning är:

  1. förebygga avfall

  2. återanvändning

  3. materialåtervinning

  4. annan återvinning, till exempel energiåtervinning

  5. bortskaffande

Avvikelser från hierarkin kan vara nödvändiga av tekniska, ekonomiska eller miljömässiga skäl.

Varje EU-land ska ha nationella program för att minska avfallsmängderna och minska mängden farliga ämnen i avfallet. I Sverige är det Naturvårdsverket, som har ansvar för det arbetet.

Störst miljövinst att förebygga avfall

I Sverige är vi bra på att återvinna material, energi och näring ur avfallet. Men vi kan nå ännu längre genom att förebygga uppkomsten av avfall. Miljövinsten är större om en produkt aldrig produceras än om den produceras, används och sedan återvinns. Svenska kommuner har tagit ett stort ansvar för att minska hushållsavfallet och mängden farliga ämnen i det avfall som uppstår.

För Avfall Sveriges medlemmar är arbetet med att förebygga avfall högt prioriterat. Årsmötet 2011 antog den långsiktiga visionen ”Det finns inget avfall”. Visionen innehåller två mål för 2020 - dels att sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt har brutits, dels att det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin. Kommunerna är en viktig aktör som motorn i omställningen och garanten för en långsiktigt hållbar avfallshantering.

Verktyg för uppföljning

Avfall Sverige har tillsammans med ett antal andra aktörer tagit fram indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering och verktyg för att följa upp utvecklingen mot målen. Avfall Sverige kommer att fortsätta arbetet och ta fram fler verktyg som ska vara stöd för kommunerna i deras arbete med att öka återanvändningen och förebygga avfall.

Återbruk

Det blir allt vanligare att kommunerna arbetar med återbruk på sina återvinningscentraler, ofta i samarbete med hjälporganisationer. På återbruken kan kläder, möbler och andra prylar lämnas in för återanvändning.

EU-projekt för att förebygga avfall

Avfall Sverige är nationell samordnare för EU-projektet ”Europa minskar avfallet”, som även stöds av Naturvårdsverket. Projektet pågår varje år under en vecka i november då det anordnas aktiviteter över hela Europa som syftar till att minska avfallet och mängden farliga ämnen i avfallet.

Osynligt avfall

Miljöengagemanget växer och konsumtionens påverkan på miljön blir allt tydligare.  Men en sida av konsumtionen som inte många känner till är att det uppstår mycket avfall vid tillverkningen av olika produkter, avfall som inte syns. Därför jobbar Avfall Sverige och våra medlemmar med kampanjen Osynligt avfall

Vårt mål är att alla beslutsfattare som har möjlighet att påverka inom det här området ska ha hållbarhetsfrågorna på sin agenda. Det första steget för en mer cirkulär ekonomi är rätt styrmedel som gynnar en mer cirkulär produktion och uppmuntrar till återanvändning.

Producenterna arbetar givetvis redan med frågan, men de måste tydliggöra hur avfallet ska minska. Avfall Sverige samtalar och samarbetar gärna i denna fråga. 

Allmänheten ska ha en rimlig chans att förstå att det inte alltid är det som syns som väger tyngst.


Skriv ut:

Läs mer