Annat avfall än hushållsavfall

Verksamheter ansvarar själva för omhändertagandet av det avfall som inte är hushållsavfall och har i vissa fall egna deponier eller möjlighet att utnyttja energin ur avfallet i egna anläggningar.

Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad eller som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård. Det ingår inte i kommunens ansvar att samla in eller omhänderta. Avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden räknas dock som hushållsavfall.

En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt avfall, till exempel asbest och impregnerat virke, och måste hanteras som sådant.

Enligt Naturvårdsverkets beräkningar skapas årligen inom byggsektorn en tredjedel av allt avfall som uppkommer inom Sverige och en fjärdedel av allt det farliga avfallet. Bygg- och rivningsavfall är därför ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i det avfallsförebyggande programmet.

Gruvavfallet utgör nästan 140 miljoner ton, det är 83 procent av det totala avfallet som varje år uppkommer i Sverige. Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning har därför fått regeringens uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för hantering av gruvavfall.

Läs mer om annat avfall på Naturvårdsverkets webbplats


Skriv ut: