Principbeslut

För att förtydliga vissa frågor fattas principbeslut inom styrgruppen för Certifierad återvinning. Här nedan återfinns de principbeslut som är fattade.

Förtydligande om minkgödsel

Certifierad återvinning vill förtydliga att minkgödsel är naturgödsel enligt ABP-lagstiftningen och faller under kategori 2. Minkgödsel kan därför rötas i anläggningar som är godkända för rötning av naturgödsel enligt avstämning med Jordbruksverket den 15 april 2014.

Förtydligande om fettavskiljarslam

Certifierad återvinning tog den 14 maj 2013 beslut om att fettavskiljarslam accepteras inom SPCR 120, med följande villkor: 

  • Fettavskiljarslammet ska endast komma från kök
  • Det ska finnas rutiner som säkerställer renheten i transporten
  • Endast miljögodkända kemikalier får användas vid rengöring i köken

Detta ställningstagande om fettavskiljarslam finns även angivet i Bilaga 1 till SPCR 120.

Beslut om hygieniseringens placering 

Styrgruppen för Certifierad återvinning beslutade den 14 mars 2013, om följande förtydliganden vad gäller hygieniseringens placering inom SPCR 120:

  • Biogasanläggning ansluten till SPCR 120 ska i enlighet med Bilaga V, kapitel III, avsnitt 1 i förordning (EU) nr 142/2011, liksom nationella riktlinjer gällande matavfall (NFS 2003:15) vara utformad med förpastörisering.
  • Om biogasanläggning utformad med efterpastörisering avser att ansluta sig till SPCR 120 ska ansökan åtföljas av a) ett förtydligande kring hur gällande lagstiftning uppfylls och b) en redovisning av vilka åtgärder eller extra kontrollrutiner anläggningen avser att tillämpa (utöver föreskriven provtagning) för att säkerställa att biogödseln under efterlagringen vid anläggningen har minst motsvarande motståndskraft mot återkontamination av patogena organismer som biogödsel vid anläggningar med enbart förpastörisering. Exempel på kontroll eller åtgärder kan enligt SVA vara uppföljning av bakteriekoncentrationen eller att man styr kemiska parametrar som ammoniakkoncentration eller pH-nivå (fungerar som stabilisatorer).

Beslutet grundades på PM om ”För- eller efterpastörisering vid biogasanläggningar”.

Förtydligande om GMO

Sedan den 14 mars 2013 har Certifierad återvinning följande hållning kring GMO: ”Substrat där hela substratet har ett GMO-innehåll accepteras inte inom certifieringssystemet. Matavfall från hushåll som innehåller någon del av avfallet som har GMO-ursprung accepteras dock inom certifieringssystemet.” Detta ställningstagande om GMO finns även angivet i Bilaga 1 till SPCR 120.

Beslut om polymerer

Den 9 maj 2011 fattade Certifierad återvinning följande beslut om polymerer: ”Polymerer som processhjälpmedel (förtjockning) godkänns med en maximal tillförsel av 0,5 kg/m3 substrat som processhjälpmedel innan rötkammaren. Styrgruppen godkänner inte användning av polymerer för att avvattna biogödsel efter rötkammaren.” Detta ställningstagande om polymerer finns även angivet i Bilaga 1 till SPCR 120. Beslutet grundades på rapporten Miljöeffekter av polymerer inom biogasbranschen - Förstudie.


Skriv ut: