2022:23/Unity - Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal?

 • Författare: Mattias Lindahl, Ellen Lundin och Erik Sundin, Linköping universitet samt Rajni Hatti-Kaul, Lunds universitet
 • Antal sidor: 94
 • Pris: 300

In English below

Syftet med Unityprojektet är att undersöka inställningen hos plastbranschens aktörer till möjligheten att minska antalet varianter av termoplaster. För att uppnå syftet har litteraturstudier samt en intervjustudie med efterföljande workshop genomförts. Inom intervjustudien har 63 respondenter inom plastbranschen intervjuats, allt från tillverkare av termoplaster och termoplastprodukter, inköpare, säljare, branschorganisationer, återvinningsföretag till forskare och experter.

Resultaten från Unityprojektet visar att ett minskat antal termoplaster skulle medföra högre volymer av basplaster hos de som återvinner plast, varpå de kan sälja större volymer av återvunnen plast med jämnare, högre kvalitet till ett lägre pris. Det skulle i sin tur medföra en mer högkvalitativ återvinning, eftersom det även bör bli enklare att samla in och sortera plasterna. Dessutom kan även ekonomiska fördelar erhållas genom hela värdekedjan. Utmaningar som har lyfts fram är bl.a. att både producenter och konsumenter av termoplastprodukter har höga förväntningar på termoplastens kvalitet. Om producenter och konsumenter kan acceptera kvaliteten som den framtida återvunna termoplasten ger så ökar det möjligheterna för att mer återvunnen termoplast används i samhället.

Resultaten visar även att det går att göra en naturlig minskning av antalet termoplastvarianter inom plastbranschen men att det behöver kompletteras med ett införande av nya lagar och standarder för att uppnå de potentiella miljömässiga och ekonomiska fördelar som en minskning av antalet termoplaster kan ge.

Genom intervjustudien och den efterföljande workshopen med aktörer inom plastbranschen togs följande åtgärdsförslag fram för att möjliggöra en minskning av antalet varianter av termoplaster:

 • Gör kravspecifikationer på plast mindre hårda där det är möjligt.
 • Standardisera mer branschvis och produktvis och tillåt bara ett visst urval av plaster, särskilt har tillverkare med få leverantörer större möjlighet att kunna komma överens om att använda ett begränsat antal plastsorter än tillverkare med många leverantörer.
 • Tillverkare av plastprodukter kan aktivt försöka att skära ner på antalet plaster de använder, exempelvis kan listor som EU:s Substances of Concern eller Kandidatförteckningen av REACH användas som underlag för vilka plastvarianter som kan vara rimliga att fasa ut.
 • Inför märkningssystem som underlättar sorteringen för individer.
 • Använd transparent och återvunnen plast där det är möjligt.
 • Använd transparent plast i kombination med etiketter snarare än att färga hela förpackningar.
 • Utforma produkter som möjliggör återvinning.
 • Utöka producentansvaret för plastprodukter.
 • Utöka pantsystemen för plastprodukter.
 • Inför tullsatser på importerad plast.
 • Inför kvotplikter på återvunnen plast.

Åtgärdsförslagen kan genomföras separat eller i kombination med varandra. En mer detaljerad beskrivning av dessa åtgärdsförslag finns i kapitel 11.6. Inom projektet framkom det även att fler studier behöver utföras på produkt- eller branschnivå för att undersöka vilka termoplaster som ska finnas kvar efter en minskning av dess antal samt vilka specifika materialegenskaper som är önskvärda.

Summary

The purpose of the Unity project is to investigate the attitude of the players in the plastics industry toward the possibility of reducing the number of variants of thermoplastics. To achieve the aim, literature studies and an interview study with a subsequent workshop have been carried out. The results from the Unity project show that a reduced number of thermoplastics would result in higher volumes of base plastics for those who recycle plastics, allowing them to sell larger volumes of more consistent, higher-quality recycled plastics at a lower price. This would, in turn, lead to higher-quality recycling, as it should also be easier to collect and sort the plastics.

The results also show that it is possible to make a natural reduction in the number of thermoplastic variants within the plastics industry, but that this needs to be supplemented with the introduction of new laws and standards to achieve the potential environmental and economic benefits that a reduction in the number of thermoplastics can bring.

This report is available in English under the tab "LADDA NER".

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


In English below

Syftet med Unityprojektet är att undersöka inställningen hos plastbranschens aktörer till möjligheten att minska antalet varianter av termoplaster. För att uppnå syftet har litteraturstudier samt en intervjustudie med efterföljande workshop genomförts. Inom intervjustudien har 63 respondenter inom plastbranschen intervjuats, allt från tillverkare av termoplaster och termoplastprodukter, inköpare, säljare, branschorganisationer, återvinningsföretag till forskare och experter.

Resultaten från Unityprojektet visar att ett minskat antal termoplaster skulle medföra högre volymer av basplaster hos de som återvinner plast, varpå de kan sälja större volymer av återvunnen plast med jämnare, högre kvalitet till ett lägre pris. Det skulle i sin tur medföra en mer högkvalitativ återvinning, eftersom det även bör bli enklare att samla in och sortera plasterna. Dessutom kan även ekonomiska fördelar erhållas genom hela värdekedjan. Utmaningar som har lyfts fram är bl.a. att både producenter och konsumenter av termoplastprodukter har höga förväntningar på termoplastens kvalitet. Om producenter och konsumenter kan acceptera kvaliteten som den framtida återvunna termoplasten ger så ökar det möjligheterna för att mer återvunnen termoplast används i samhället.

Resultaten visar även att det går att göra en naturlig minskning av antalet termoplastvarianter inom plastbranschen men att det behöver kompletteras med ett införande av nya lagar och standarder för att uppnå de potentiella miljömässiga och ekonomiska fördelar som en minskning av antalet termoplaster kan ge.

Genom intervjustudien och den efterföljande workshopen med aktörer inom plastbranschen togs följande åtgärdsförslag fram för att möjliggöra en minskning av antalet varianter av termoplaster:

 • Gör kravspecifikationer på plast mindre hårda där det är möjligt.
 • Standardisera mer branschvis och produktvis och tillåt bara ett visst urval av plaster, särskilt har tillverkare med få leverantörer större möjlighet att kunna komma överens om att använda ett begränsat antal plastsorter än tillverkare med många leverantörer.
 • Tillverkare av plastprodukter kan aktivt försöka att skära ner på antalet plaster de använder, exempelvis kan listor som EU:s Substances of Concern eller Kandidatförteckningen av REACH användas som underlag för vilka plastvarianter som kan vara rimliga att fasa ut.
 • Inför märkningssystem som underlättar sorteringen för individer.
 • Använd transparent och återvunnen plast där det är möjligt.
 • Använd transparent plast i kombination med etiketter snarare än att färga hela förpackningar.
 • Utforma produkter som möjliggör återvinning.
 • Utöka producentansvaret för plastprodukter.
 • Utöka pantsystemen för plastprodukter.
 • Inför tullsatser på importerad plast.
 • Inför kvotplikter på återvunnen plast.

Åtgärdsförslagen kan genomföras separat eller i kombination med varandra. En mer detaljerad beskrivning av dessa åtgärdsförslag finns i kapitel 11.6. Inom projektet framkom det även att fler studier behöver utföras på produkt- eller branschnivå för att undersöka vilka termoplaster som ska finnas kvar efter en minskning av dess antal samt vilka specifika materialegenskaper som är önskvärda.

Summary

The purpose of the Unity project is to investigate the attitude of the players in the plastics industry toward the possibility of reducing the number of variants of thermoplastics. To achieve the aim, literature studies and an interview study with a subsequent workshop have been carried out. The results from the Unity project show that a reduced number of thermoplastics would result in higher volumes of base plastics for those who recycle plastics, allowing them to sell larger volumes of more consistent, higher-quality recycled plastics at a lower price. This would, in turn, lead to higher-quality recycling, as it should also be easier to collect and sort the plastics.

The results also show that it is possible to make a natural reduction in the number of thermoplastic variants within the plastics industry, but that this needs to be supplemented with the introduction of new laws and standards to achieve the potential environmental and economic benefits that a reduction in the number of thermoplastics can bring.

This report is available in English under the tab "LADDA NER".

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2023-02-08