Returpapper

Vad händer och när? 

Den 22 december 2020 beslutade regeringen att upphäva producentansvaret för returpapper.  Returpapper regleras istället under kommunalt avfallsansvar och den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper. Förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper upphör att gälla vid utgången av år 2021.

Kommunen ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper. Vad som är lättillgängligt bör, enligt regeringen, bedömas bland annat utifrån förhållandena i den aktuella kommunen eller kommundelen (PM från regeringen, juli 2020, M2020/01079/Ke).  

Varför? 

Tidningsbranschen har haft en kraftigt minskad användning av tidningspapper de senaste åren och intäkterna från insamlingen och återvinningen av returpapper har sjunkit stadigt. 

Genom beslutet avlastar regeringen tidningsbranschen i dess ansträngda ekonomiska situation, utan att tumma på Sveriges möjligheter att nå miljömålen eller främjandet av en cirkulär ekonomi. Regeringen menar att man nu, genom att ge kommunerna ansvaret, säkerställer en långsiktigt hållbar lösning för fortsatt insamling och materialåtervinning av returpapper med höga miljöambitioner. 

Vad ingår? 

Returpapper definieras som kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper. Tidningar definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall. 
 
Kommunernas ansvar gäller alltså returpapper från hushåll som utgör kommunalt avfall, men även returpapper som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Därför bör även returpapper från kontor, butiker och andra verksamheter anses utgöra kommunalt avfall. Exakt t var gränsen går för returpapper från verksamheter som utgör kommunalt avfall är svårt att i dagsläget helt klart säga, det får praxis avgöra. Däremot ingår inte returpapper som uppstår som en följd av tillverkning av papper. 

Hur samlas det in? 

Kommunen ska se till att det returpapper som har samlats in hanteras så att det blir lätt att materialåtervinna. En del kommuner kommer sannolikt att behålla insamlingen via återvinningsstationer, i alla fall under en tid, andra kommuner kommer möjliggöra fortsatt fastighetsnära insamling, i egen regi eller med upphandlade eller auktoriserade insamlingsentreprenörer.  Det betyder att en del invånare inte kommer att märka någon förändring, medan det för andra kan bli en annan plats för insamlingen.  
 
Målet är att minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas. Naturvårdsverket ska varje år följa upp målet. Avfall Sverige följer genom Avfall Web upp insamlade mängder returpapper och hur det återvinns.   

Mängder? 

År 2020 samlades 168 400 ton, eller 16,2 kilo/person in, för materialåtervinning, varav cirka en tredjedel kommer från fastighetsnära system. Utöver detta hamnar en del returpapper också i restavfallet, cirka 40 000 ton. 
 

Läs mer om returpapper

Tidigare nyhet från Avfall Sverige

Upphandlingsmallar för returpapper

Rapport 2020:30 Beräkning av kostnader för hantering av returpapper i svenska kommuner

Mer information på medlemssidorna (du måste vara inloggad för att länken ska fungera)


Skriv ut: