Offentlig upphandling

Kommuner och kommunala bolag är upphandlande myndigheter och ska tillämpa upphandlingsreglerna vid köp av varor och tjänster externt. Vanliga tjänster inom avfallsområdet är avfallshämtning, transporter av avfall, behandling och transport av farligt avfall, behandling genom förbränning och biologisk behandling av avfall som till exempel kompostering och rötning. 

Avfall Sverige har tagit fram en vägledning för upphandling av avfallsbehandlingstjänster. Rapporten, som uppdaterats i december 2011, finns för nedladdning, se länk till höger. Dessutom har Avfall Sverige tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Åkeriföretag tagit fram en mall för upphandling av avfallshämtning. Den har också uppdaterats i december 2011, se länk till höger. 

Det finns fler mallar och vägledningar för upphandling på denna sidan.

Lagar inom offentlig upphandling

Det finns huvudsakligen två lagar som reglerar offentlig upphandling. Det är dels en lag för upphandling inom den så kallade klassiska sektorn (LOU) och dels en lag för upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), det vill säga vatten, energi, transporter och posttjänster. Den klassiska lagen ska tillämpas av vid upphandling av varor och tjänster inom avfallsområdet (A-tjänst enligt bilagan). 

Konkurrensverket är sedan den 1 september 2007 tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. På deras hemsida, se länk till höger, kan du läsa mer om upphandlingsprocessen. Där finns även frågor och svar om upphandling.

Ett syfte med LOU är att alla företag ska ges lika förutsättningar att vinna kontrakt. En fungerande konkurrens är till nytta för det allmänna, medborgare och skattebetalare. 

Principer för upphandling 

Det finns fem grundläggande principer som måste följas vid all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader: 

  • Principen om icke-diskriminering - Det är förbjudet att diskriminera någon leverantör på grund av nationalitet eller geografiskt läge. Det innebär att man inte får ge en lokal behandlingsanläggning företräde på grund av läget.

  • Principen om likabehandling - Alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Det innebär att alla måste få samma information och vid samma tillfälle.

  • Transparensprincipen - Innebär att upphandlingsprocessen ska vara öppen och förutsebar. Anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar. Därför ska förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas.

  • Proportionalitetsprincipen - Kraven som ställs måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Kraven som ställs ska alltså vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

  • Principen om ömsesidigt erkännande - Innebär att intyg och certifikat från behöriga myndigheter i något medlemsland ska godtas i övriga EU-länder.

Tröskelvärde och annonsering 

Tröskelvärdet är för närvarande 207 000 euro för varor och tjänster (för kommuner och kommunala bolag - LOU), vilket motsvarar drygt 1,8 miljoner kronor. Tröskelvärdet ska beräknas för avtalets hela löptid, även eventuella optioner och förlängningsklausuler. De flesta upphandlingar av avfallstjänster hamnar över tröskelvärdet.

Alla upphandlingar över tröskelvärdet ska annonseras i EUs officiella tidning och läggas in i databasen Tenders Electronic Daily, TED. Upphandlingar under tröskelvärdena och B-tjänster ska annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig eller på något annat sätt som bidrar till en effektiv konkurrens till exempel i rikstäckande dagspress eller en branschtidning.

Miljökrav i offentlig upphandling 

Miljöfrågorna har fått en stärkt ställning såväl inom EU som i Sverige. De nya lagarna innehåller, i likhet med EU-direktiven, bestämmelser som gör det lättare att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandlingar. De miljökrav som ställs får inte utgöra hinder för en väl fungerande inre marknad utan måste vara förenliga med de grundläggande principerna för upphandling. 

Det är lite skilda förutsättningar och regler beroende på var i upphandlingsprocessen ett miljökrav ställs. Miljökrav kan ställas som teknisk specifikation, kvalificeringskrav, utvärderingskriterium eller som särskilt villkor för fullgörande av kontrakt. Den kanske största möjligheten att beakta miljön finns under planeringsfasen. Därför är det viktigt att man analyser sitt inköpsbehov före upphandlingen med hänsyn till typ av vara/tjänst och vilka krav man har samt att man gör en analys av marknadens funktionssätt och konkurrensförhållanden. Kraven som ställs ska vara möjliga att följa upp och för trovärdigheten är det viktigt att de faktiskt följs upp. 

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram upphandlingskriterier för upphandling av godstransporter. Kriterierna fokuserar på några av de viktigaste miljöproblemen från vägtransporter: avgasemissioner och utsläpp av koldioxid, men innehåller även krav på däck och krav på fordonsunderhåll. Miljökraven på tunga fordon syftar till att uppmuntra en uppgradering av fordonsflottan till bättre miljöklasser enligt det regelverk som gäller för hela EU.


Skriv ut: