För medlemmar

Öppna guider

Byggåterbruksguiden

Kommunernas återvinningscentraler tar emot stora mängder avfall från byggnationer och rivningar, men mycket av det skulle kunna omdirigeras och istället återanvändas. En osäkerhet finns dock om vad som är säkert att återbruka – tänk om det är asbest och bly i saker som kommer från rivning av gamla byggnader? Och hur vet man det, kan man göra en kvalificerad gissning utan att skicka allt till laboratorium? Därför har Avfall Sverige och IVL tagit fram en byggåterbruksguide.

Syftet med byggåterbruksguiden är att öka kunskapen och sprida information om återanvändbarhet av bygg- och rivningsavfall, med målet att öka andelen återanvända produkter i landet. På så sätt minskar vi avfallsmängderna och kommer högre upp i avfallshierarkin.

Läs mer i Byggåterbruksguiden

Senast uppdaterad - 2022-08-23