För medlemmar

Upphandling av insamling av förpackningsavfall från ÅVS

Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att handla upp insamling av förpackningar från återvinningstationer (ÅVS). Det kan vara en lösning för de kommuner som avser att fortsätta med insamling från ÅVS när kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll den 1 januari 2024. Kommunen behöver ta ställning vad som ska ingå i upphandlingen. Ska upphandlingen endast avse insamling och transport eller även inkludera utplacering och skötsel av behållare och tillhandahållande av omlastningsstation. Det kan vara enklare att göra en separat upphandling av städning, dumpning, snöröjning och skadedjursbekämpning etc alternativt om detta hanteras i egen regi inom kommunen.

Mallen är utformad som ett ramavtal. Det är i viss mån oklart i rättspraxis var gränsen mellan kontrakt och ramavtal går. Eftersom ramavtal är mer strängt reglerade i LOU är det vid osäkerhet kring om upphandlingen avser ett ramavtal eller ett kontrakt bättre – ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv – att utgå från ett ramavtal. Det är också skälet till att vi har utformat mallen som ett ramavtal. Om den upphandlande myndigheten i den enskilda upphandlingen gör bedömningen att upphandlingen avser ett kontrakt finns det emellertid inte något som hindrar att mallen omarbetas till ett kontrakt, vilket bland annat möjliggör en längre avtalstid än fyra år.

Texterna i mallen har tagits fram av advokat Hanna Lundqvist vid Advokatfirman Lindahl. Avstämning har gjorts med representanter från kommuner och kommunala bolag.

Senast uppdaterad - 2023-02-06

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp