För medlemmar

Mall för upphandling av avfallshämtning

Att handla upp entreprenör för insamling av avfallshämtning kan vara komplicerat. För att vägleda kommunerna i detta arbete finns det därför sedan länge en mall att använda. Mallen har reviderats i takt med att förutsättningarna ändrats, t.ex. då ny lagstiftning har trätt i kraft. I denna version, reviderad vintern 2022/2023, har begreppet kommunalt avfall införts och kompletterande avsnitt om insamling av returpapper och förpackningar samt bygg- och rivningsavfall lagts till. I revideringen har en referensgrupp med representanter för beställare, entreprenörer och andra initierade i branschen deltagit. Även andra organisationer har erbjudits möjlighet att yttra sig om upprättat förslag till reviderad mall. I mars 2024 reviderades texten i avsnitt 5.11.10 gällande hämtning av avfall med animaliskt ursprung.

Mallen finns som en samlad pdf och mallförslaget finns som ett separat worddokument. Det finns förslag på bilagor till upphandlingsdokumentet, bland annat en kombinerad à-prislista och mängdförteckning samt checklista för entreprenaduppföljning i Excel-format.

Senast uppdaterad - 2024-03-26