Certifierad återvinning

Systemet Certifierad återvinning är ett frivilligt certifieringssystem som bygger på öppenhet mot kunden genom noggrann kvalitetsdokumentation och fri insyn vad gäller produktens kvalitet. Hela kedjan från råvara till slutprodukt anpassas till enhetliga kriterier utifrån miljöskydds- och användarbehov. I första hand omfattar certifieringssystemet produkter innehållande enbart kompost respektive biogödsel. Certifieringssystemet har funnits sedan 1999.

Varför certifiera sin kompost eller biogödsel?

Certifieringssystemet leder fram till en produktcertifiering av biogödseln eller komposten. Målsättningen är att kundens förtroende för produkten ökar och att avsättningsmöjligheterna förbättras. En certifierad produkt är hygieniserad, innehåller inga avloppsfraktioner och måste uppfylla krav på metallinnehåll. Certifieringssystemet hjälper anläggningen att uppfylla lagstiftningen.

Tillverkare av en certifierad produkt får stöd och rådgivning i kvalitetsarbetet vid den fortlöpande kontrollen av biogödseln eller komposten och även processen. Utbildning och information ingår också. Ökad kunskap om produktens kvalitet och användning ger även möjlighet till mer behovsanpassad marknadsföring. Systemet underlättar ett systematiskt miljö- och kvalitetsarbete vilket ger möjlighet att förbättra och bibehålla en god produktkvalitet. 

Märkning

Varumärket ägs av Avfall Sverige och är branschens frivilliga produktcertifiering av kompost och biogödsel för användning som jordförbättringsmedel och/eller växtnäringskälla. Revisioner av egenkontrollen (anläggningens kvalitetsarbete) och utfärdandet av certifikat utförs av ett oberoende certifieringsorgan. RISE - Research Institutes of Sweden är certifieringsorgan för detta certifieringssystem.

Styrgruppen

Det kontinuerliga utvecklingsarbetet av certifieringssystemet sker i styrgruppen, där livsmedelsorganisationer, brukarorganisationer och anläggningar finns representerade. Styrgruppen sammanträder minst fyra gånger per år. 

Stygruppsmöten våren 2022

18 januari

22 mars

8 juni

Kontakta sekretariatet minst 10 arbetsdagar före mötet om det är någon fråga som ni vill att styrgruppen ska diskutera.

Ladda ner styrgruppens principbeslut i vissa frågor.

Medlemmar i styrgruppen:

Ordinarie:
Gustav Rogstrand, RISE (ordf.)

Pia Holmberg, Hasselfors Garden (vice ordf.)

Camilla Mannich Uggla, KRAV

Caroline Steinwig, Avfall Sverige (systemägare)

Daniel Tamm, RISE

Sigrun Dahlin, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Adjungerade:
Agnes Hellgren, Hushållningssällskapet (sekretariatet)

Hans Augustinsson, Hushållningssällskapet (sekretariatet)

Isac Svärd, Gasum

Jonny Pallhed, RISE

Katarina Hansson, Sysav

Marie Bom, RISE

Sören Nilsson Påledal, Tekniska verken i Linköping

Tore Sigurdsson, C4Energi/Kristianstad Biogas

Vakant, Naturvårdsverket

Vakant, Jordbruksverket

Ladda ner vanliga frågor och svar om certifieringssystemet

Information om ABP-lagstiftningen


Skriv ut: