2023:12/Minska hushållens avfall

  • Författare: Maria Larsson, Marla Miljödialog
  • Antal sidor: 88
  • Pris: 300

För att nå nationella och internationella hållbarhetsmål och klimatmål måste hushållens konsumtion bli mer resurssmart och mängden avfall måste minska. Kommunerna har ansvar för att informera hushållen om hur de kan minska sitt avfall. Det räcker dock inte med att bara informera för att nå de norm- och beteendeförändringar som är nödvändiga. Vi människor är inte så rationella som vi gärna vill tro. Även om vi förstår att vi borde ändra oss, så krävs det att vi också vill förändra oss och att vi har praktiska förutsättningar för det. Vi styrs mycket av normer, värderingar och vanor. Tillhörighet i ett socialt sammanhang driver våra beteenden i hög grad och nuvarande konsumtionsmönster är en del av vår kultur.

Hur samhället är utformat påverkar hur lätt eller svårt det är att vara resurssmart och kommunerna kan underlätta för sina invånare på många olika sätt. I princip alla kommunala enheter kan bidra, så sammantaget har kommunerna stora resurser att arbeta med frågan. För att använda resurserna så effektivt som möjligt krävs ett tydligt ledarskap, som kommunledningen bör ta. Det krävs också att kommunen söker samarbete med företag och det civila samhället.

I det här projektet har vi tagit tillvara resultat från forskning kring framför allt beteendeförändring, hållbar konsumtion och förebyggande av avfall, för att föreslå strategier och åtgärder som kommunerna kan genomföra för att stötta invånarna till en mer resurssmart konsumtion. Såväl forskare som kommuntjänstepersoner har deltagit i diskussioner för att bearbeta strategier och åtgärdsförslag.

Kommunerna bör arbeta både snabbt och långsamt. Personer som vill konsumera mer hållbart och minska sina avfallsmängder bör få snabbt stöd och bättre förutsättningar, samtidigt som kommunerna arbetar för en normförändring för nya konsumtionsmönster, så att det sker en allmän omställning mot ett mer resurssmart samhälle. Det behövs en förändring av hur vi ser på konsumtion, med en ökad allmän uppfattning om att människans konsumtion måste hålla sig inom de planetära gränserna för vad som är långsiktigt hållbart.

Tre övergripande strategier föreslås:

1. Paketera åtgärderna så att de stärker varandra

2. Involvera för en bredd av aktiviteter

3. Säkerställ långsiktighet och gemensamt lärande

Det innebär i korthet att det ofta behövs en kombination av olika åtgärder för att uppnå önskad effekt, att det behövs insatser från många olika aktörer inom och utanför den kommunala organisationen samt att det är ett långsiktigt arbete att ändra normer och beteenden och kommunerna bör lägga upp arbetet med det i åtanke.

Utöver strategierna så presenteras 17 olika åtgärder som kommunen kan genomföra, dels uppdelat utifrån var invånarna i målgruppen befinner sig i förändringen mot ett mer resurssmart beteende, dels uppdelat utifrån vad olika enheter på kommunerna kan göra.

Till rapporten hör ett aktörsanpassat stödmaterial som kan användas av olika enheter på kommunerna. Materialet består av ett bildspel med manus och fyra bilagor. Det ska fungera fristående från den här rapporten, så det ska räcka att läsa den bilaga som berör den egna verksamheten och använda bildspelet som stöd för presentation och diskussion i exempelvis en lednings- eller arbetsgrupp. Bilagorna beskriver hur kommunledning, avfallsenhet, miljö- och hållbarhetsstrateger respektive skola kan arbeta. Verksamheter som inte har stöd i en specifik bilaga kan använda bildspelet och den här rapporten.

Som ett komplement till detta material finns Avfall Sveriges digitala verktygslåda för förebyggande. Denna nås, som inloggad medlem, via: https://www.avfallsverige.se/for-medlemmar/vagledning-och-stod/ verktygslada-for-forebyggande/

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


För att nå nationella och internationella hållbarhetsmål och klimatmål måste hushållens konsumtion bli mer resurssmart och mängden avfall måste minska. Kommunerna har ansvar för att informera hushållen om hur de kan minska sitt avfall. Det räcker dock inte med att bara informera för att nå de norm- och beteendeförändringar som är nödvändiga. Vi människor är inte så rationella som vi gärna vill tro. Även om vi förstår att vi borde ändra oss, så krävs det att vi också vill förändra oss och att vi har praktiska förutsättningar för det. Vi styrs mycket av normer, värderingar och vanor. Tillhörighet i ett socialt sammanhang driver våra beteenden i hög grad och nuvarande konsumtionsmönster är en del av vår kultur.

Hur samhället är utformat påverkar hur lätt eller svårt det är att vara resurssmart och kommunerna kan underlätta för sina invånare på många olika sätt. I princip alla kommunala enheter kan bidra, så sammantaget har kommunerna stora resurser att arbeta med frågan. För att använda resurserna så effektivt som möjligt krävs ett tydligt ledarskap, som kommunledningen bör ta. Det krävs också att kommunen söker samarbete med företag och det civila samhället.

I det här projektet har vi tagit tillvara resultat från forskning kring framför allt beteendeförändring, hållbar konsumtion och förebyggande av avfall, för att föreslå strategier och åtgärder som kommunerna kan genomföra för att stötta invånarna till en mer resurssmart konsumtion. Såväl forskare som kommuntjänstepersoner har deltagit i diskussioner för att bearbeta strategier och åtgärdsförslag.

Kommunerna bör arbeta både snabbt och långsamt. Personer som vill konsumera mer hållbart och minska sina avfallsmängder bör få snabbt stöd och bättre förutsättningar, samtidigt som kommunerna arbetar för en normförändring för nya konsumtionsmönster, så att det sker en allmän omställning mot ett mer resurssmart samhälle. Det behövs en förändring av hur vi ser på konsumtion, med en ökad allmän uppfattning om att människans konsumtion måste hålla sig inom de planetära gränserna för vad som är långsiktigt hållbart.

Tre övergripande strategier föreslås:

1. Paketera åtgärderna så att de stärker varandra

2. Involvera för en bredd av aktiviteter

3. Säkerställ långsiktighet och gemensamt lärande

Det innebär i korthet att det ofta behövs en kombination av olika åtgärder för att uppnå önskad effekt, att det behövs insatser från många olika aktörer inom och utanför den kommunala organisationen samt att det är ett långsiktigt arbete att ändra normer och beteenden och kommunerna bör lägga upp arbetet med det i åtanke.

Utöver strategierna så presenteras 17 olika åtgärder som kommunen kan genomföra, dels uppdelat utifrån var invånarna i målgruppen befinner sig i förändringen mot ett mer resurssmart beteende, dels uppdelat utifrån vad olika enheter på kommunerna kan göra.

Till rapporten hör ett aktörsanpassat stödmaterial som kan användas av olika enheter på kommunerna. Materialet består av ett bildspel med manus och fyra bilagor. Det ska fungera fristående från den här rapporten, så det ska räcka att läsa den bilaga som berör den egna verksamheten och använda bildspelet som stöd för presentation och diskussion i exempelvis en lednings- eller arbetsgrupp. Bilagorna beskriver hur kommunledning, avfallsenhet, miljö- och hållbarhetsstrateger respektive skola kan arbeta. Verksamheter som inte har stöd i en specifik bilaga kan använda bildspelet och den här rapporten.

Som ett komplement till detta material finns Avfall Sveriges digitala verktygslåda för förebyggande. Denna nås, som inloggad medlem, via: https://www.avfallsverige.se/for-medlemmar/vagledning-och-stod/ verktygslada-for-forebyggande/

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2023-05-23