Slam och enskilda avlopp

Att samla in slam, latrin, fettavskiljarslam och frityrfett är en del av kommunens avfallsansvar. Slam från slamavskiljare och klosettvatten från slutna tankar behandlas ofta på kommunala avloppsreningsverk tillsammans med övrigt inkommande avloppsvatten. Revaq-certifierade  avloppsreningsverk får dock allt svårare att ta emot slam från slamavskiljare som ofta har dålig kvalitet. Andra alternativ för avsättning av slam behövs därför.

Nya lösningar, som fosforfällor och minireningsverk för reducering av fosfor i enskilda anläggningar har installerats under senare år. Orsaken är ökade krav på att minska utsläpp som orsakar övergödning. Filtermaterial från fosforfällorna och slam från minireningsverk klassas som hushållsavfall och det är kommunens avfallsverksamhet som ansvarar för tömning och avsättning/behandling.

Slamtömning är ofta tungt och fysiskt belastande med flera manuella moment som långa slangdragningar, lyft av tunga brunnslock och hårda slamkakor. Arbetsmiljöverket genomför tillsyn av slamhämtning och har i olika kampanjer informerat arbetsgivare om att den tunga manuella hanteringen måste upphöra.

Kommunerna tar en aktiv roll för att långsiktigt förbättra arbetsmiljön. Det krävs samarbete mellan olika aktörer för att strategiskt och systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågorna. Att inventera och dokumentera kommunens hämtställen är en viktig del i förbättringsarbetet.


Skriv ut: