Avfall Web – mångsidigt redskap för utveckling, benchmarking och statistik

Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web ger kommunerna möjlighet till jämförelser, benchmarking och uppföljning. Systemet ligger också till grund för den nationella statistiken av hushållsavfall som Avfall Sverige tar fram varje år. Avfall Sverige levererar statistikunderlag till bland andra Energimyndigheten, Naturvårdsverket oh SCB.

En rationell hantering av statistiken är en förutsättning för utveckling av verksamheten och en hjälp för att uppnå miljö- och kvalitetsmål. Avfall Web ska underlätta rapportering till myndigheter och uppföljning av avfallsplanering. På köpet fås också ett unikt underlag för en heltäckande nationell avfallsstatistik.

Till den interaktiva handboken för Avfall Web

Avfall Web är kostnadsfritt

Avfall Sverige ställer detta system till kommunernas förfogande utan kostnad. Systemet har utvecklats av Sweco Environment som ett projekt inom Avfall Sveriges utvecklingssatsning och varit i drift i drygt tio år.

Både kommunspecifikt och för behandlingsanläggningar

Avfall Web består av två delar – en del för kommunspecifika uppgifter och en del för uppgifter om behandlingsanläggningar inklusive återvinningscentraler (ÅVC). I många fall är det den egna kommunen som också ansvarar för anläggningarna. I annat fall ska alla eller delar av anläggningsuppgifterna lämnas av anläggningsägaren.

Utse en administratör

Varje kommun ska utse minst en kommunadministratör för kommundelen i Avfall Web. Administratören fungerar som kontaktperson för Avfall Sverige och har behörighet att lägga upp nya användare. Vill du veta vem som är administratör i din kommun kontakta Jenny Westin.

För anläggningsuppgifterna ansvarar på motsvarande sätt en kundadministratör. Om kommunen ansvarar för anläggningarna kan det vara densamme som kommunadministratören. Mer information om hur Avfall Web fungerar finns i manualer som du kan läsa när du loggat in i systemet.

Till Avfall Web är ett användarrådet knutet, som medverkar till att utveckla och underhålla Avfall Web utifrån kommunanvändarnas behov. Läs mer om användarrådet.


Skriv ut: