Hållbarhetskriterier

Lagen om hållbarhetskriterier (2010:598) finns till för att säkerställa att biobränslen är miljömässigt hållbara från att de tillverkas till att de används. Hållbarhetskriterierna gäller till exempel för biogas för fordon, biodiesel och etanol.

Biodrivmedel måste enligt lagen uppfylla vissa krav på hållbarhet, bland annat att hänsyn måste tas till biologisk mångfald när råvara produceras på vissa marker samt krav på minskning i utsläpp av växthusgaser. Det måste gå att bevisa att bränslena är hållbara i varje steg av produktionskejdan, och det är upp till den som är skattskyldig för biodrivmedlet, det vill säga den som säljer till slutkunden, att bevisa detta. Detta görs genom att varje företag sätter upp ett kontrollsystem som ska granskas av en oberoende granskare, samt godkännas av Energimyndigheten. 

Varje år ska de skattskyldiga företagen rapportera till Energimyndigheten, bland annat om vilka volymer som sålts, var råvaran kommer ifrån och vilka minskningar av växthusgasutsläpp användningen av biodrivmedlet fört med sig jämfört med användningen av motsvarande fossilt drivmedel.

För att ett biodrivmedel ska räknas som miljömässigt hållbart enligt hållbarhetskriterierna måste vissa krav vara uppfyllda, bland annat att  användningen av biobränslet ska ge upphov till mindre utsläpp av växthusgaser än motsvarande användning av fossila bränslen. Kraven blir hårdare allt eftersom. Läs mer om hållbarhetskriterierna på Energimyndighetens hemsida.

Avfall Sverige har tillsammans med branschorganisationerna Energigas Sverige och Svenskt Vatten tagit fram ett förslag till kontrollprogram samt beräkningsverktyg för levererade hållbara mängder. Beräkningsverktyg, mallar m.m. finns på Energigas Sveriges hemsida, klicka här för att komma till sidan.


Skriv ut: